Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litteraturliste

Andersen, Arnt Tore, Krigstid og fangeliv på Ørland 1940–1945, Saga TST, Beograd 1997.

Andersen, Leif og Gunnar Røsok, Trondenes fort, manuskript under utarbeidelse, Harstad 1999.

Anthonisen, Bent Bågøe, Hanstholm-fæstningen. Nordeuropas største fæstningsanlæg fra 2. verdenskrig , Ringkøbing 1985.

Brice, Martin, Forts and Fortresses. From the Hillforts to Modern Times , Facts on file, New York 1990.

Danielsen, Rolf (m. fl.), Grunntrekk i norsk historie. Universitetsforlaget, Oslo 1991.

Eidnes, Asbjørn, Trondeneshalvøya i historia, Hålogaland historielag, Harstad 1995.

Eriksen, Knut Einar og Helge Pharo, Kald krig og internasjonalisering. 1949–1965, Norsk utenrikspolitikks historie bd. 5, Universitetsforlaget, Oslo 1997.

Fjeld, Odd T., «Kystartilleriet gjennom 150 år», Norsk Militært Tidsskrift, nr. 6 1981: 269–292.

Fjeld, Odd T., Austrått fort. 28 cm trippel tårnkanon på Lundahaugen, Ørland, Ørland kommune, Orkanger 1996.

Fjørtoft, Jan Egil, Tyske kystfort i Norge, Agdin, Arendal 1982.

Fjørtoft, Jan Egil, Kanonene ved Skagerrak, Agdin, Arendal 1985.

Fjørtoft, Jan Egil, «Tysk kystartilleri i Norge 1940–45», i Odd. T. Fjeld (red.) Klar til strid. Kystartilleriet gjennom århundrene, Oslo 1999.

BM-rapport nr 41-2003 Biologisk mangfold på Austrått fort

BM-rapport nr 38-2003 Biologisk mangfold Møvik festning

BM-rapport nr 43-2003 Biologisk mangfold Trondenes fort

Furre, Berge, Norsk historie 1905–1990, Det Norske Samlaget, Oslo 1992.

Haugen, Annika, «Vern av armert betong», i Årbok 1999, Fortidsminneforeningen, Oslo 1999.

Hjeltnes, Guri, Hverdagsliv, Norge i krig, bd. 5, Oslo 1986.

Hogg, Ian, The History of Fortification, Orbis, London 1981.

Jakobsen, Einar, Festningen ved havet, Sjømilitære samfund, Hundvåg 1997.

Jensås, Hans Kristian, Trondheim som regional festningsby, Distrikskommando Trøndelag, Trondheim 1996.

Kaufmann, J.E., Robert M. Jurga, Fortress Europe. European Fortifications of World War II . London 1999.

Kavli, Guthorm, Norges festninger. Fra Fredriksten til Vardøhus, Universitetsforlaget, Oslo 1987

Kristiansand kommune, Kulturminnevernplan for Kristiansand kommune, del 2, Bevaringsliste, Kristiansand 1990.

Kristiansand kommune, Vern av kulturminner i Kristiansand, del 1, Kulturminnekomiteen, Kristiansand 1990.

Kristiansand kommune, Museum 2003. Museumsplan for Kristiansand kommune, Kristiansand 1997.

Kristiansand kommune, Kartlegging av museal virksomhet i Kristiansand. Vedlegg til Kristiansands kommunes museumsplan «Museum 2003», Kristiansand 1997.

Kristiansen, Bernt, Jan Lindland og Trond Østmoen, Betongrehabilitering. Metoder og utførelse, BA forlaget, Oslo 1998

Merritt, William B. (m. fl.), Seacoast Artillery Evaluation Board. United States Forces, European Theater. Report of German Seacoast Defences European Theater, 1945.

Mullern, Herman, «Det tyska kustartilleriförsvaret i Norge 1940– 1945», i Aktuelt och historiskt, Militärhistoriska förlaget, Stockholm 1967.

Neitzel, Sönke, Die deutschen Ubootbunker und Bunkerwerften, Bernard & Grafe Verlag, Koblenz 1991.

Neumann, Hartwig, Festungsbaukunst und Festungsbautechnik, Deutsche Wehrbauarchitectur vom V. bis XX Jahrhundert , Bernard & Graefe, Bonn 1994.

Partridge, Colin, Hitler's Atlantic Wall, D. I. Publ., Castel 1976.

Rolf, Rudi, Der Atlantikwall. Die Bauten der deutschen Küstenbefestigungen 19401945 , Biblio Verlag, Osnabrück 1998.

Rønne, Marit (red.), Reparasjonshåndbok for betong, Rapport SINTEF Konstruksjon og betong, Trondheim 1993.

Skodvin, Magne, Krig og okkupasjon 1939–1940, Det Norske Forlaget, Oslo 1990.

St.meld. nr. 54 (1992–1993) Nasjonale festningsverk, Forsvarsdepartementet, Oslo 1992.

Sverdrup, Jakob, Inn i storpolitikken. 1940–1949, Norsk utenrikspolitikks historie bd. 3, Universitetsforlaget, Oslo 1996.

Thorning Christensen, Peter, «Coast fortifications in Denmark 1850–1945», i Gianni Perbellini (red.): The Military Defence at Waterways, Europa Nostra Bulletin 51–1999, Haag 1999.

Thorning Christensen, Peter (red.), Befæstningsanlæg i Danmark 18581945, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København 1990 a.

Thorning Christensen, Peter (red.), Tysk Befæstningsbyggeri 19331945, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, København 1990b.

Wikander, Johan Anton, «Kompassroser ved uthavnene», i Agder historielags årsskrift nr. 67, Kristiansand 1991.

Zeiner-Gundersen, Herman F. (red.), Norsk artilleri gjennom 300 år, Agdin, Arendal 1996.