Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernesituasjon

Eksisterende vernestatus

Følgende inventarer er ført opp som fredningsverdige i Landsverneplanen:

Inv.nr.

Navn

1901081012

Kanonbrønn med kanon

1901081013

Kanonbrønn med kanon

1901081014

Kanonbrønn med kanon

1901081015

Kanonbrønn med kanon

 

I tillegg til de ovenfor nevnte inventarene, er alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt verneområde inkludert i vernet.

Trondeneshalvøya er et område rikt på kulturminner med kjent bosetting tilbake til eldre jernalder. Innenfor det militære området var det fram til en befaring utført av Universitetet i Tromsø i 1997, kun to kjente registreringer – to gravrøyser. Befaringen i 1997 frembrakte en rekke nye registreringer som våren 1999 er publisert ved Universitetet i Tromsø.1 De nye registreringene omfatter kystområdene ved Kråkenes og Ringberget, og innbefatter gravrøyser, nausttufter, gammetuft og en mulig grav. Alle de nye registreringene er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. De nye registreringene er vist på kart.

Reguleringsmessige forhold

Forsvarets eiendom dekker hele den nordøstlige delen av Trondeneshalvøya. Området er i kommunenes arealplan oppført som øvingsområde med tilhørende anlegg for Forsvaret.2 En mer detaljert reguleringsplan,vedtatt 03.07.2003, omfatter hele eiendommen som defineres «Kulturelt bevaringsområde ». Planen ivaretar, foruten automatiske fredede kulturminner, alle spor etter militær virsomhet. I planens bestemmelser står det: «Innenfor verneområdet må det ikke settes i verk tiltak eller bruksendring som kan endre områdets eller bygningsmiljøets karakter uten forhåndsgodkjenning fra kulturminnemyndigheten. Ved øvelsesvirksomhet må det tas hensyn til disse sporene slik at de ikke forringes.»

Omkringliggende områder er regulert til bebyggelse og næringsvirksomhet, med unntak av området rundt Trondenes kirke som er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningslovens § 25.6.

Eksisterende saksbehandlingsrutiner og forvaltningspraksis

Ettersom vernet av de ovenfor nevnte objektene er av relativ ny dato, har det ikke eksistert klare saksbehandlingsrutiner.

Staten v/Forsvarsdepartementet eier Trondenes fort. Det er departementet som har det overordnede forvaltningsanvaret, med NFV som utførende forvaltningsorgan. NFV har ansvaret for for forvaltning, drift og vedlikehold, samt utviklimg av anlegget.

Forsvarsmuseet gir et årlig tilskudd til teknisk vedlikehold av kanonen.

Ettersom byggverkene og etablissementet er inkludert i Landsverneplan for Forsvaret med verneklasse 1, skal inventarene og spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet behandles som administrativt fredet.

I henhold til fredningsvarselet skal alle endringer og tiltak på Trondenes fort godkjennes av Riksantikvaren.

Se for øvrig saksbehandlingsrutiner.

Planer i etablissementenes nærområder

Utdannings- og øvelsesaktiviteten vil fortsette på Trondenes.

1 Registreringsrapport fra Marte C. Pramli, Arkeologisk institutt, Universitetet i Tromsø til HSD av 6.10.1997.

2 Kommuneplan for Harstad, kommunedelplan for byområde Kilbotn–Ervik av 19.11.91. Reguleringsplan for Trondenes av 16.10.89, godkjent av Harstad kommune den 29.05.91.