Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Naturmiljø

I videreutviklingen av Ørland flystasjon var det et sentralt mål at prosjektet skulle være til minst mulig ulempe for miljøet.

Miljøoppfølgingsplan
I den overordnede miljøoppfølgingsplanen (MOP) som ble utarbeidet for prosjektet, beskrives det hvordan ytre miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under prosjektering, kontrahering, bygging og drift av ny kampflybase. Formålet var at prosjektet ble til minst mulig ulempe for miljøet og de som ellers er berørt av tiltaket.  

Inngrep i anleggsfasen
Konsekvensene av utbyggingstiltaket vil normalt være større i anleggsfasen enn i driftsfasen. Årsaken er at arealbeslaget da vil være større, blant annet på grunn av anleggsveger og riggområder. For i størst mulig grad å unngå inngrep på verdifulle naturtypelokaliteter har aktuelle miljøhensyn derfor blitt tatt inn som del av prosjektene/utbyggingen.

Sanering av brannøvingsfelt
Arbeid med sanering/rydding av tidligere brannøvingsfelt på flystasjonen var et stort miljøprosjekt som er gjennomført. Arbeidet var en forutsetning for hangarprosjektet tilhørende kampflybase, da hangarene ble bygget på grunnen hvor brannøvingsfeltet lå. På brannøvingsfeltet ble det tidligere brukt brannskum som inneholdt miljøgiften PFOS og dette førte til forurensning av jordmasser og vann. Som et avbøtende tiltak etablerte vi et vannrenseanlegg i Leirbekken ved brannøvingsfeltet, som forbedreer miljøtilstanden. I tillegg er de forurensede massene fjernes. Nytt brannøvingsfelt er etablert. Det nye feltet er basert på gassdrift, noe som gir svært lite forurensing.

Miljøarbeid i Grandefjæra
Konsekvensutredningen pekte på behovet for å undersøke eventuelle følger av flyaktiviteten på Grandefjæra naturreservat. I 2017 gjennomførte Forsvarsbygg et studie vedrørende avrenning av baneavisningsmidler til Grandefjæra. Videre har Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) på oppdrag av Forsvarsbygg undersøkt om det kan påvises andre virkninger på mengden arter eller individer i Grandefjæras gruntvannsområder som følge av avrenning fra flystasjonen. Rapporten konkluderer med at artsmangfoldet i Grandefjæra ikke synes å være påvirket av avrenning fra flyplassen, men det er påvist PFOS og PFOA, som skyldes avrenning fra det gamle brannøvingsfeltet, i deler av fjæra og i strandsnegl. Les hele rapporten fra NIVA her.

Undersøkelser på fugleliv
Som del av oppfølging av reguleringsplanen har det i samråd med Fylkesmannen blitt gjennomført undersøkelser på fugleliv. Omfattende ornitologiske feltundersøkelser av «før-situasjon» på fugleliv ved Ørland flystasjon har blitt utført i perioden 2015-2018. Fluktrespons og atferdsendring hos fugler som benytter Grandefjæra er målt til alle årets tider for å dokumentere reaksjoner på støy i tiden før F-35. Adferd og forflytning hos noen større pattedyr er også registrert.

Les ferdigstilte rapporter fra feltundersøkelser på fugleliv på Ørland her:
Rapport 2015 - effektstudie på fugl ved Ørland flystasjon (2015) (pdf)
Rapport 2016 - feltregistreringer forstyrrelser av fugl i Grandefjæra (2016) (pdf).
Rapport 2017 - oppfølgende undersøkelser av forstyrrelser på fugl i Grandefjæra (2017) (pdf)
Rapport 2018 (årsrapport) - registrering av fugl i Grandefjæra ved flyaktivitet ved Ørland flystasjon (pdf)

Flere undersøkelser på fugleliv vil etter planen bli utført i tiden etter innføring og bruk av nye F-35 kampfly.

Undersøkelser på husdyr og støy
Landbruket omkring Ørland flystasjon er påvirket av utbyggingen av flystasjonen i form av arealbeslag og økt støy, men drives i stor grad som før. I tråd med reguleringsbestemmelsene har Forsvarsbygg, i samråd med landbruksmyndighetene og Mattilsynet, gjennomført oppfølgende undersøkelser for å avdekke hvordan husdyr nær flystasjonen reagerer på støy fra flyaktivitet.

I 2013, 2014 og 2017 ble det gjennomført undersøkelser med flyaktivitet med F-16. Flere undersøkelser med bruk av F-35 planlegges i tiden fremover. Les mer om undersøkelsene her.

Se kart

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.