Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Verneplanen for Akershus er nylig revidert og disse sidene vil bli supplert og oppdatert.

Verneplanen ble utarbeidet for å danne grunnlaget for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på en kommende fredningssak. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredete bygninger.

Verneplanen avviker fra en fredningssak på følgende punkter:

  • Verneområdet er i verneplanen begrenset til Forsvarets eiendomsgrenser, mens det foreslåtte fredningsområdet går utover dette.
  • Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven, men uten henvisning til definerte paragrafer og bestemmelser. Unntaket er automatisk fredete kulturminner (kulturminnelovens § 4).

Etter gjennomført fredning vil kategorisering og bestemmelser kunne avvike noe fra verneplanen, som da vil bli revidert.

Inntil fredningssaken er gjennomført har verneplanen gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret etter at den er godkjent av Riksantikvaren. Verneplanen vil være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

For automatisk fredet grunn, bygninger eller anlegg gjelder kulturminnelovens Kap. II uansett.

Likeledes må tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven følge gjeldende søknadsprosedyrer.