Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernekategorier

Kulturmiljøet

I og med at hele kulturmiljøet med et stort antall enkeltelementer er verneverdig, er det hensiktsmessig med en verneform som favner dette under ett. I verneplanen defineres derfor alle elementer innenfor planområdet som vernet, herunder bygninger, porter, festningsmurer, voller, plasser, dammer, grøntanlegg, monumenter m.m., hvilket innebærer at de skal behandles som om de er fredet, i henhold til vernebestemmelsene. Vernerestriksjonene for kulturmiljøet gjelder for utvendige flater, detaljer og konstruksjoner. Verneverdige interiører er nevnt spesielt under Automatisk fredete kulturminner (kulturminnelovens § 4) og Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør.

Automatisk fredete kulturminner (kulturminnelovens § 4)

Grunn, bygninger og anlegg fra før 1537 er automatisk fredet i henhold til kulturminnelovens § 4. For Akershus gjelder dette Slottet med omkringliggende murer og kartfestet område rundt. I tillegg gjelder det evt. andre arkeologiske middelalderrester innnenfor Akershusområdet som i dag ikke er kjent. Både konstruksjoner, eksteriør og interiør, samt arkeologiske funn er fredet.

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør

Bygninger som har interiører eller interiørdetaljer som skal vernes i tillegg til utvendig vern, er listet opp særskilt. På Akershus vil et flertall av bygningene ha verneverdige interiørdetaljer. Vanligvis er det snakk om hovedstruktur og deler av interiøret i form av detaljer og overflater.

Bygninger med verneverdig eksteriør

Bygninger hvor kun eksteriøret er av antikvarisk interesse er vernet på lik linje med andre elementer i kulturmiljøet innenfor verneområdet. (Se Kulturmiljøet.)

Bygninger med liten antikvarisk egenverdi

Noen av elementene innenfor kulturmiljøet vil ha liten antikvarisk egenverdi, selv om de inngår i verneområdet. Vernebestemmelsene vil da åpne for at det kan skje endringer eller rivning.