Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Kulturmiljøet

Området som inngår i verneplanen omfatter alt areal innenfor Akershus etablissements grenser. I tillegg vil det i forslaget til fredningsområde bli medtatt et areal utenfor Forsvarets eiendom som naturlig hører med til kulturmiljøet. Vernebestemmelsene omfatter alle elementer innenfor verneområdet, herunder bygninger, porter, murer, minnestøtter, voller, plasser, dammer, terreng og vegetasjon m.m. Oversikt over og beskrivelse av bygninger og fortifikatoriske anlegg finnes i Katalog. Områdeavgrensningen fremgår av Kart.

Automatisk fredete kulturminner (kulturminnelovens § 4)

Følgende kjente kulturminner fra før 1537 er automatisk fredet. I tillegg kommer arealer som fremgår av kart nr. 10.5 og 10.6. Hvert objekt er beskrevet under Katalog, og alle bygninger er vist på kart nr. 10.5 og 10.6 med rød farge. For slottets del er det stort sett de nederste delene av bygninger og murer som er fra før 1537. Den automatiske fredningen omfatter likevel hele slottsanlegget, fordi de ulike delene er uløselig forbundet med hverandre.

Inv.nr.

0002

Akershus slott, omfattende:

»

»

seksj.nr.

1

Nordfløyen

»

»

»

2

Fadebursfløyen

»

»

»

3

Vågehals

»

»

»

4

Fruerstuehuset

»

»

»

5

Blåtårnet

»

»

»

6

Sydfløyen

»

»

»

7

Det kongelige mausoleum

»

»

»

8

Jomfrutårnet

»

»

»

9

Skriverstuefløyen

»

»

»

10

Romeriksfløyen

»

»

»

11

Romerikstårnet

»

1052 Knutstårnet

 

»

1054 Brønnhuset i Stallgården

 

»

1056 Munks tårn

 
  • Nordre ringmur med slottsgrav
  • Østre ringmur med slottsgrav
  • Borggården
  • Jomfrugården
  • Stallgården med østmur
  • Areal og murer i tilknytning til ovennevnte som frem går av Kart nr. 10.5 og 10.6.
  • Andre middelalderdeler, herunder middelalderstein fra bl.a. St. Hallvardskirken og klosteret på Hovedøya, innmurt i festningsmurer og bygninger.

Bygninger med verneverdig eksteriør og interiør

Følgende bygninger er gitt vernebestemmelser som omfatter både eksteriør, interiør og konstruksjon. Beskrivelse fremgår av Katalog. Her det beskrevet hvilke deler av bygningene som har særlig høy antikvarisk verdi. Bygningene er vist i Kart nr. 10.5 med orange farge:

Inv.nr.

0001

Corps de Garde

»

0003

Barakker

»

0004

Hovedvakten

»

0005

Søndre brohus

»

0006

Nordre brohus

»

0007

Fengselsdirektør boligen

»

0008

Kornmagasinet

»

0009

Fengelskirken

»

0010

Lille provianthus

»

0011

Kronprinsens kruttårn

»

0012

Halmlageret

»

0013

Store provianthus

»

0014

Bakeriet

»

0018

Det lange røde hus

»

0019

Skarpenords kruttårn

»

0020

Blykjelleren

»

0021

Det dobbelte batteri

»

0025

Høymagasinet

»

0028

Offisersstallen

»

0029

Kavalerikasernen

»

0031

Ingeniørstallen (ikke tilbygget fra 1949)

»

0033

Ridehuset på Kontraskjæret

»

0034

Festningsporten

»

0038

Forsvarsdepartementet

»

0039

Armeens depot

»

0040

Artillerigården

»

0041

Intendanturverkstedet

»

0043

Det gamle ridehus

«

0044

Det nye ridehus

»

0047

Nordre brakkestokk

»

0048

Materialgården

»

0049

Skolebygningen

»

0050

Stabsmusikken

»

0052

Verkstedbygningen

»

0053

Artilleriets kontorbygning

»

0054

Ingeniørverstedet

»

0058

General Glads gård

»

0059

Kommandantskapet

»

0060

Arsenalforvalterboligen

»

0062

Hovedarsenalet

»

0064

Artillerikasernen

»

0065

Artillerimagasinet

»

0066

Festningens gymnastikksal

»

1060

Kasematt i Kongens bastion

»

1072

Kasematt i Vestre horn

»

1075

Ammunisjonskjeller med sortigang i

»

 

Dronningens batteri

»

2004

Oslo Militære Samfund

Bygninger med verneverdig eksteriør

Bygninger som inngår i de generelle vernebestemmelsene for kulturmiljøet er vist med gul farge på Kart nr. 10.5.

Inv.nr.

0022

Laboratoriekjøkkenet 0030 Artilleristallen

»

0032

Kavaleristallen

» »

0036

Daghuset 0037 Konferansehuset

»

0045

Søndre brakkestokk

»

0046

Midtre brakkestokk

»

0057

Kommandantens stall

»

0651

Luftetårnet

»

1058

Festningsbroen

Bygninger med liten antikvarisk egenverdi

Enkelte av bygningene som inngår i kulturmiljøområdet vurderes å ha liten antikvarisk egenverdi. Disse er merket med grått på Kart nr. 10.5.

Inv.nr.

0017

Offentlige toaletter

»

0051

Garasje

»

0031

Tilbygg av tre fra 1949 med garderober,

   

kontorer og undervisningsrom

»

0055

Materialskuret

»

0056

Tyskerbrakken

»

0067

Hovedportens vakt

»

0071

Oslo Militære Samfund, sidebygningen