Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med verneplanen er å sikre- og ta vare på et i nasjonal sammenheng enestående kulturmiljø. Dette omfatter alle de kulturhistoriske-, arkitektoniske- og landskapsmessige elementer som i sum utgjør kulturmiljøet. Foruten den historiske dokumentasjonsverdien tilknyttet konge- og statsmakt, forsvar, fengsel, samt viktige historiske hendelser og epoker i landets historie, er kulturmiljøet verdifullt på grunn av dets arkitektoniske og miljømessige egenverdi.

For at kulturmiljøet med de ovennevnte verdier skal kunne bevares er det viktig at:

  • Området bevares og forvaltes som en helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom enkeltobjekter og mellom ulike deler av miljøet opprettholdes og styrkes.
  • De fortifikatoriske anleggene bevares slik at funksjonen for- og utformingen av de enkelte elementer og sammenhengen mellom dem tydeliggjøres.
  • Bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring i henhold til vernebestemmelsene av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer.
  • Restaureringshistorien betraktes som en verdifull del av bygningshistorien.
  • Vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper med sikte på å opprettholde og foredle de historiske-, arkitektoniske- og miljømessige verdiene.
  • Tiltak og skjøtsel i festningens forterreng og omgivelser søker å opprettholde og evt. forbedre virkningen av Akershus i landskapet eller bybildet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger og de historiske prosesser som har funnet sted.