Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Retningslinjer for omspekking av festningsmurer

I forbindelse med utbedringer på 1900-tallet ble eldre festningsmurer ofte reparert med moderne sementbasert mørtel. Arbeid med omspekking av festningsmurer omfatter derfor utmeisling av sementfuger og rensing av fugene i tillegg til spekking med egnet kalkmørtel og etterarbeid.

Som hovedregel skal all sement i fugene meisles skånsomt bort. Steinene i muren skal ikke skades. Sementen fjernes fordi den kan ha skadelige virkninger i den forstand at den skaper opphoping av fukt og ubalanse i opprinnelig styrkeforhold. Bakenforliggende løs- og jordmasser fjernes. Det skal krasses inn til fingerfast kalkmørtel. Det er som regel nødvendig å kile opp de bærende steinene. Pinningstein skal tas ut for senere gjenbruk. Ivaretakelse av eldre kalkmørtel må vurderes før utmeisling.

Da murkonstruksjonen kan inneholde store mengder fukt er det viktig at denne får tid til å tørke ut før fugene omspekkes. Ofte skyldes fukten at moderne sement har virket som en sperre eller propp for den naturlige utlufting. Er ikke muren tilstrekkelig tørr kan dette føre til at herdeprosessen i den nye kalkmørtelen blir forsinket eller forhindret. Etter at fugene er ferdig krasset og renset må løse partikler fjernes. Det er viktig at løs masse fjernes og blåses bort med trykkluft eller støvsuges for å sikre god heft til ny kalkmørtel. Flatene med gammel kalk skal forvannes med kalkvann eller med vanlig vann. Dype fuger må bygges opp gradvis, og dette må gjøres over flere dager. Der fugene er spesielt dype benyttes mindre pinningstein sammen med kalk for å fylle opp hulrom. Det kan i visse tilfeller også være hensiktsmessig  å bygge opp fugen med ulik gradering i mørtelen for å redusere det kapillære suget utenfra, og sikre god transport av fukt ut av muren. Mørtelen skal komprimeres fortløpende for å sikre at fugene blir fylt helt ut. Det settes igjen en dybde til siste spekking som sikrer forankring av ytre del av fuge. Avsluttende fuging bør foretas fortløpende, normalt dagen etter. Noen av stussfugene nederst mot bakken, forutsatt at det er god avrenning på bakken, holdes åpne for å sikre god drenering ut av murkjernen.

Kalkbruk basert på naturlig hydraulisk kalk bør generelt være ganske tørr ved spekkearbeider. Kalkmørtelen påføres med spekkeskje. Fugene komprimeres godt og det skal ikke komme mørtel på steinkragen. En godt komprimert fuge vil også gjøre stussfugene lettere å fylle ut. Spekkemørtelen skal ikke trekkes ut på steinoverflaten, men gis en presis avslutning. Det er viktig at det ikke oppstår områder som kan føre til vannansamlinger.  Ofte vil det være naturlig å avslutte fugen i overkant noen millimeter innenfor murlivet, mens den i nedkant avsluttes nærmest i flukt med murlivet. Etter at mørtelen har begynt å sette seg, på slutten av dagen eller dagen etter, børstes, stoples eller trekkes fugene av med en pinne for å oppnå en ru overflate og for å lukke eventuelle svinnsprekker mot stein som følge av krymp. Fugen må ikke glattes da dette kan skape en hinne som hindrer herding.

Forsiktig ettervanning (lett dusj fra sprøyteflaske) skal foretas jevnlig de første dagene etter fuging, nemlig morgen, middag og ettermiddag. Hvor lenge og hvor mye avhenger av luftfuktigheten, men normalt skal det ettervannes hver dag i en uke. Ved fuktig vær skal ettervanning reduseres og på + 5 Cº eller mindre skal det ikke vannes. Nyspekket område skal beskyttes mot sol, regn og frost i minimum to måneder. Stillas med beskyttelsen skal ikke rives før ettervanningsperioden er avsluttet. Foretas arbeidet sent på sommeren skal området holdes tildekket den første vinteren.