Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Generelt om bygninger og anlegg

Vedlikehold og skjøtsel

Hovedprinsippet for vedlikehold av fredede og verneverdige bygninger og anlegg er å bevare så mye som mulig av signifikant historisk materiale og å minimalisere endringer. Hvis det må gjøres endringer, f.eks. for å ivareta funksjonelle eller sikkerhetsmessige krav, er det bedre å føye til nye elementer enn å fjerne originale bygningsdeler. Bygningen selv er en vesentlig kilde til sin egen historie. Gamle ombygninger bør som hovedprinsipp bevares, fordi de forteller om skiftende bruk og endrede idealer. Føyer man til, bør det gjøres på en slik måte at det tilføyde kan fjernes igjen, uten å ha skadet opprinnelige bygningsdeler.

Regelmessig ettersyn og vedlikehold er viktig for å unngå skadeutvikling og behov for større reparasjoner og utskiftninger. Et jevnt tilsyn og vedlikehold er det beste vern, og i lengden også det billigste.

Tradisjonelle materialer og metoder

Bruk av tradisjonelle materialer og metoder ved vedlikehold og restaurering er både estetisk, historisk og teknisk begrunnet. Moderne materialer har i mange tilfeller forårsaket skader på eldre konstruksjoner. Ofte har de gitt for sterke og tette sjikt, som skader har kunnet utvikle seg bak. Sprekkdannelser, fuktopphopning mv., som har fått utvikle seg i det skjulte, har ført til omfattende reparasjonsbehov. Tradisjonelle produkter har derimot vist sin anvendelighet gjennom mange hundre år. Deres aldringsegenskaper er godt dokumentert. Generelt kan man si at de tradisjonelle produktene brytes ned gradvis, slik at aldringsprosessen er synlig og tydelig indikerer vedlikeholdsbehovet.

Utover tekniske ulemper medfører bruk av nyere produkter på en eldre bygning at den fremstår som en dårlig kopi av seg selv, og til tap av kulturhistoriske verdier. Bruk av tradisjonelle produkter og vedlikeholdsmetoder er derfor et vesentlig bidrag til å opprettholde festningens kulturhistoriske verdi. Ved å bruke gamle metoder og tradisjonelle materialer opprettholdes og utbres kunnskaper om gamle håndverksteknikker — i det lange løp en grunnleggende forutsetning for kulturminnenes overlevelse. Et ytterligere moment er at de tradisjonelle materialene ofte også oppfyller gjeldende miljøkrav på en god måte.

Fredningsbestemmelsene krever at tiltakshaver søker om forhåndsgodkjenning av alle tiltak som går utover vanlig vedlikehold. Det er viktig å være klar over at «vanlig vedlikehold» forstås snevrere for fredede bygg enn for øvrig bygningsmasse. Eksempler på vanlig vedlikehold kan være: oppmaling av fasaden med samme type overflatebehandling og farge, vel å merke dersom ønsket standard alt er etablert (eks.: oppmaling med linoljemaling viderefører ønsket standard; nypåføring av uønsket akrylmaling gjør det ikke). Utskifting av skadede enkelt-takstein med tilsvarende vil regnes som vanlig vedlikehold, mens full omlegging av taket er søknadspliktig. Videre vil f.eks. utbedring av råteskadede paneldeler ved spunsing regnes som vedlikehold, mens å fjerne uskadet panel på deler av veggen er søknadspliktig.

Kravet om dispensasjon fra fredningen omfatter alt arbeid utover vanlig vedlikehold på bygningens eksteriør og de deler av interiørene som omfattes av vern. Eksempler på tiltak som krever dispensasjon er utskifting av vinduer og dører, endring av fargesetting, omlegging av tak, trekking av nye kabler eller rør, etablering av nye rømningsveier, utskifting av trappeheller osv.