Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tilstandsanalyser

I 2008 forelå sluttrapporten fra en omfattende tilstandsanalyse av samtlige festninger i Forsvarsbyggs portefølje. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Forsvarsdepartementet og var forankret i departementets miljøhandlingsplan (2003 -2009) og Stortingsmelding nr. 16 (2004-2005) «Leve med kulturminner». Formålet med tilstandsanalysen var å kartlegge tilstanden og beskrive og kostnadsberegne nødvendige tiltak for å bringe festningene opp på et ordinært vedlikeholdsnivå innen 2020. Antikvarisk tilstandsgrad er basert på en helhetsvurdering av inventarenes tilstand og tekniske, funksjonelle og kulturhistoriske konsekvenser av registrert tilstand. Ordinært vedlikeholdsnivå tilsvarer tilstandsgrad 1 (TG 1). Tilstandsgrad 3 innebærer omfattende behov for utbedringer, brudd på forskrifter eller stor risiko for personfare.

På Bergenhus ble det registrert store skader på festnings- og støttemurer i form av utbulinger, løse skiferheller på murkroner og sprekkdannelser og vegetasjon i murene. Generelt var problemet at fuger var utført med en hard sementbasert mørtel som stanset fuktvandringen med påfølgende nedbryting av bakenforliggende kalkmørtel. Dette skapte grunnlag for frostsprengninger og nedbrytning av kalken lengre inne i murverket. Det var også behov for å gjøre tiltak på vollene i bakkant av murene. Dette gjaldt særlig Vestre kurtine og Øvre Sverresborg, der det ble det påvist fare for utrasing. Ut fra en antikvarisk og teknisk vurdering ble det anbefalt at alle festningsmurene på sikt ble omfuget med kalkmørtel. Av hensyn til publikumssikkerheten har man derfor gjennomført store sikrings- og reparasjonsarbeider på festningsmurene. Arbeidene kan grovt sett deles inn i tre ulike tiltak: Ommuring av større murpartier (Vestre kurtine, Øvre Sverresborg og Mur Sverresborg) sikring/ tetting av murkronene (Ballasttangens batteri, Nordpynten og Den tenaljerte voll) og omspekking av murflatene (Øvre Sverresborg).

Tilstandsanalysene blir løpende oppdatert og gir grunnlag for å følge tilstandsutviklingen frem mot målsettingen om ordinært vedlikeholdsnivå.