Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltning

Lokal forvaltning

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk (NFV) er på vegne av Forsvarsdepartementet formelt ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av De verdalske befestninger. NFV tildeles årlig midler for å ivareta dette ansvaret.

I henhold til avtale mellom NFV og Verdal kommune har kommunen overtatt ansvaret for det ordinære forvaltnings- og vedlikeholdsansvaret for befestningene. Ansvaret omfatter skjøtsel av landskapet med nedehold av vegetasjon/tilvekst for å hindre forringelse av kulturminnene, samt alminnelig vedlikehold av anlegg og plakatskilt på området. Det omfatter videre nødvendig renholds- og renovasjonstjenester, samt å dekke strøm- og energiutgifter.

Kommunen har videre ansvaret for å holde landskapet med tilhørende faste installasjoner i en slik stand at det er forsvarlig å gi publikum adgang til området.

Verdal kommune har på sin side inngått avtale med Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger om at foreningen skal ha ansvar for vedlikeholdet av etablissementet som kulturminne og friområde. Avtalen skisserer blant annet ryddeaksjoner, vegetasjonsbehandling, vedlikehold av informasjonsskilt, sikkerhetsmessig vedlikehold av veier, stier, trapper og broer, samt renholdstjeneste etter behov.

NFV har uansett ansvaret for tiltak utover ordinært vedlikehold.

Forsvarsmuseet er ansvarlig for ivaretakelse av materiell og utstyr.

I henhold til Forsvarsbyggs rutiner fungerer NFVs seksjon kulturminne som rådgivende instans og som bindeledd opp mot antikvariske myndigheter ved tiltak på den antikvariske bygningsmassen. På bakgrunn av befestningenes statlige eierskap er Riksantikvaren antikvarisk myndighet for anlegget.

Bruks- og samarbeidsavtaler/aktører

Eneste bruker av etablissementet er Foreningen til bevaring av De Værdalske Befestninger. Det er en frivillig forening som har som formål å holde festningsanleggene tilgjengelig for publikum samt å ta vare på, dokumentere og formidle Verdals forsvarshistoriske tradisjoner og militærhistoriske anlegg. Videre driver foreningen museumsaktivitet i anlegget. Foreningen har i henhold til avtalen med Verdal kommune vederlagsfri leie- og bruksrett til anleggene.

Anlegget har ikke bygningsmasse som gir mulighet for annen utleie eller liknende.