Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Militærhistorisk landskap ved Blokkhuset

Overordnet beskrivelse av området

Blokkhuset ligger som nevnt på en liten knaus høyt i terrenget nordvest for Vaterholmen leir, ca. 90 høydemeter over elva Inna. Bygningen befinner seg helt i utkanten sør på Forsvarets eiendom, en eiendom som for øvrig vesentlig består av myr og litt skog.

Beskrivelse av enkeltelementer

Stien mellom riksveien og Blokkhuset

Stien opp til Blokkhuset går gjennom skogkledt terreng, både bjørk- og granskog, med lyng og bær. Stien starter nede ved Vaterholm bro. Stigningen er relativt jevn oppover terrenget. Den krysser en liten bekk flere ganger, og på to av disse stedene er det laget til mindre broer av vinkeljern og trebord. Ellers er det ved relativt bratte partier – stien er aldri så bratt som ved fjellgalleriene – satt opp rekkverk av stedegne materialer. Stien både tangerer og krysser Kløvstien, transportveien som ble benyttet ved anleggelse av Blokkhuset. Nærmere Blokkhuset er stien stedvis dekket med skiferstein, og nesten øverst står den antatt originale porten som eneste gjenværende del av gjerdet som omsluttet anlegget. Den øverste lille kneika er utstyrt med en trapp av tilskåret tømmer.

Stien er vurdert som del av det militærhistoriske landskapet på bakgrunn av at den tjener som atkomst til galleriene.

Piggtrådsperringen

Piggtrådsperringen rundt Blokkhuset var en meget viktig del av nærforsvaret til befestningen og skulle tungt bidra til anleggets stormfrihet. Slike felt med piggtrådsperringer er kjent også fra andre militæranlegg, men her finnes den i særlig flott kvalitet, nøyaktig utført og på et begrenset areal.

Feltet er generelt drøyt halvannet meter høyt og dekker ca. 1,2 daa. Det er sirlig konstruert, jf. tegning. Piggtråden er montert på metallstenger som er kjørt ned i bakken. Stengene har tre–fire løkker for gjennomføring av piggtråden, som er montert i helt bestemte mønstre. Konstruktøren Hanoa mente fire ulike slike mønstre var det optimale for dette feltet.

For passering gjennom piggtrådsperringen er det anordnet et slusesystem som består av tre metallporter. Portene er utstyrt med piggtråd og spisser og likner portene som finnes nedenfor de to fjellgalleriene. Slusene har trasé fra utsiden av piggtrådfeltet og til inngangsdør i en rett linje.