Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Militærhistorisk landskap ved Søndre galleri

Overordnet beskrivelse av området

Det området som er markert som militærhistorisk område ved Søndre galleri i Landsverneplan for Forsvaret, utgjør et areal på ca. 5 daa.

Galleriet ligger som nevnt høyt oppe i en bratt fjellskråning som heller ned mot nordøst mot veien og elva. Nedre del av skråningen består av glatt og løst fjell med stor fare for nedfall av løse stein. Det er derfor etablert fjellsikring i dette området. Både her og lenger opp i hellinga finnes en del mose, lyng og småkratt, før mindre, og etter hvert større, løvtrær finner rotfeste høyere opp i lia. På høyde med, og over, galleriet er vegetasjonen relativt frodig.

Sett bort fra fjellsikringen er trappa til galleriet det mest iøynefallende elementet i området. Den går i en relativt strak linje diagonalt oppover i retning sørøst. Trappa følger den opprinnelige traséen fra da befestningene ble bygget, men i forbindelse med utvidelse av veien i 1960-åra ble den nederste delen fjernet.

Dagens nedre del av atkomsten er altså reetablert i nyere tid og består helt nede ved veien av en aluminiumstrapp, med et repos anslagsvis tre meter over veibanen. I enden av reposet er det montert et høyt gjerde med låsbar port. Under reposet står rester av et jernchassis som fram til 2008 tjente som fundament for aggregatet som forsynte Søndre galleri med strøm før svevekabelen til Nordre galleri ble etablert.

Videre opp er trappa laget av nyere støp og er utstyrt med rekkverk med håndløper av jern. Laveste del av rekkverket har hele veien tilleggsikring i form av gjerdenetting. På et punkt endres støpen til en eldre variant, uvisst av hvilken årgang; det er minst tre ulike aldre på betongtrinnene oppover. Rett nedenfor atkomstens siste parti finnes deler av den opprinnelige, skifersteinsatte trappa. Her finnes også en antatt opprinnelig piggtrådport som tjente som stengsel til anlegget.

De siste 10 meterne av atkomsten er så å si loddrett og er i dag utstyrt med bøylestige, et langt sikrere alternativ enn den taustigen som opprinnelig var her.

Atkomsten til Søndre galleri skal bestå av over 200 trinn alt i alt.