Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Militærhistorisk landskap ved Nordre galleri

Overordnet beskrivelse av området

Det området som er markert som militærhistorisk område ved Nordre galleri i Landsverneplan for Forsvaret, utgjør et areal på ca. 19 daa. Området har totalt sett en relativt bratt helning, men gir likevel inntrykk av å være noe slakere i nordvest enn i sørøst. Helningen er generelt mot sørvest, men i områdets nordvestlige del heller terrenget også noe mot vest og Seterbekken. Selve galleriet ligger som nevnt høyt oppe i fjellskråningen omtrent midt i det militærhistoriske landskapet, ca. 70 meter over Inna.

Det går flere stier/veier med tilhørende konstruksjoner i området. I sørvest er det en hengebro over Seterbekken som kobler området til stien fra parkeringsplassen/Carl Johans klev, og omtrent midt på områdets sørlige side går broa over Inna som fører til Søndre galleri.

Vest for det militærhistoriske landskapet ligger et natur- og friluftsområde av en helt annen karakter; et stort sett både flatere og lunere flomområde ved elva. Området er skogkledt og av typen blåbærgranskog, en nokså artsfattig type skog med en del bregner langs bakken, og høgstaudeskog, som har større artsrikdom. Området huser ulike vekster som storklokke, tysbast og turt, og mindre arter som blåbær, teiebær skogvikke med videre. (Kilde: Hentet fra informasjonsskiltene i området.)

Man kommer inn i området ved hjelp av en hengebro som går over Inna fra parkeringsplassen ved Karl Johans klev. Det er etablert gangvei herfra, Elgstien, og langs denne er det oppsatt en rekke informasjonsskilt som orienterer om områdets fauna og historie. Terrenget blir brått brattere i øst, og stien er her lagt som en gangbro av metall og trebord helt fram til Seterbekken. Distansen mellom de to hengebroene er ca. 600 meter, og dette strekket er vurdert som del av det militærhistoriske landskapet på bakgrunn av at veien også tjener som del av atkomst til galleriene.

Beskrivelse av et utvalg enkeltelementer

Hengebroene og Seterbekken

Hengebroa ved parkeringsplassen over Inna er en nyere konstruksjon og tjener som hovedinngang til friluftsområdet og fjellgalleriene. Broa har gangdekke av trebord festet i metallstag. Rekkverk av jern og wire og håndløper av jern. Broa holdes opp av vaiere forankret på elvebreddene.

Konstruksjonen til hengebroa over Seterbekken likner konstruksjonen til broa som går over Inna. Broa over Seterbekken har imidlertid et langt kortere spenn, og rekkverket har delvis en annen materialbruk. Selve Seterbekken er en bielv til Inna med opphav rundt området ved Sognavola, et fjellparti nordøst for befestningene. Om vinteren fryser fossen og ved isgangen om våren skjer det stadig skader på hengebroa.

Stien til Nordre galleri

Stien til Nordre galleri starter ved broa over Seterbekken og er godt opparbeidet med grus, småstein og andre dekker. Litt opp i skråninga blir stien sikret mot fall; først et med nettinggjerde, seinere med et rekkverk av metall. Stadig steinnedfall har nødvendiggjort fjellrensk- og sikring i området. Helning på skråningen varierer mellom ca. 25° i øst (mot elva) og 53° i vestre ende av stien. Skråavstand mellom stien på de ulike nivåene i terrenget varierer mellom 0 og 25 meter. Det er tynt humus/torvdekke og bart fjell i området. Bergarten er grønnstein og grønnskifer. (Kilde: ”Ingeniørgeologisk bistand Værdalske befestninger”, s. 2.)

Nærmere selve galleriet finnes en antatt opprinnelig port av jern utstyrt med pigger og piggtråd. På denne høyden finnes det også en opprinnelig piggtrådsperring av samme type som ved Blokkhuset, dog er sperringen i noe mindre format her. Ved porten starter også siste del av veien opp til galleriet; først en metalleider med rekkverk som fører til et lite repos, dernest en bøylestige som fører rett fram til hovedinngangen til galleriet.

Det går også en sti fra galleriets vestre standplass. Denne stien fører via traktorveien til hovedstien omtrent ved broa over Seterbekken. Stien er enda brattere enn stien til hovedinngangen og er utstyrt tau i midtpartiet og en jernleider nederst.

Det fører også en kjørevei til Nordre galleri. Denne har sin begynnelse nord for broa over Inna og følger en nordligere linje oppover terrenget. Veien krysser Inna på omtrent samme kotehøyde som galleriet ligger på og går i sørlig retning nesten fram til galleriets nordvestre standplass. Veien er farbar med minitraktor og andre mindre terrengkjøretøy

Stien til Søndre galleri

Stien til Søndre galleri deler trasé med stien til Nordre galleri et langt stykke, men like øst for broa over Seterbekken brekker den av ned mot elva. Stien følger elva et stykke på marken, men lenger øst er den bygget som en bro over elvebredden på liknende måte som mellom Elgstien og Seterbekk-broa. En ny bro går over Inna og til riksveien i sør. Dette er en bro som holdes oppe av metallstag. Gangdekket utgjøres av metallrist. Rekkverk av metallstolper og gjerdenetting med en tynn håndløper øverst.

Det er for øvrig etablert en gangsti mellom broa og oppgangen til Søndre galleri. Denne er plassert på en skulder mellom autovernet på riksveien og elva og er fylt opp med grus og annen masse.