Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vern av Fredriksten festning er å sikre og ta vare på en grensefestnings kulturmiljø og historie fra 1640-årene frem til i dag. Anlegget har spilt en avgjørende rolle for forsvaret av denne delen av Norge under de mange krigene mot Sverige. I forbindelse med unionsoppløsningen og opprustningen av festningen i 1902–1905, var Fredriksten og Kongsvinger festninger viktige grensefestninger i forsvaret av det sydøstlige Norge.

Verneplanens formål er å bidra til ivaretakelsen av de miljø- og bygningskvaliteter som er oppregnet under Kulturmiljøet – Beskrivelse og vurdering. For å oppnå dette er det viktig at:

  • Det vernede området bevares og forvaltes som en helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike delene av miljøet må opprettholdes og styrkes.
  • De fortifikatoriske anleggene bevares slik at deres utforming, funksjon og gjensidige sammenheng tydeliggjøres.
  • Bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer i henhold til vernebestemmelsene.
  • Vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • Eventuelle tilbakeføringer gjøres i samråd med og etter godkjennelse av kulturmyndighetene.
  • Tiltak i og skjøtsel av landskapet omkring anleggene søker å ivareta, evt. forbedre, virkningen av anleggene i landskapet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger og historiske prosesser som har funnet sted, med respekt for det biologiske mangfoldet.