Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

På Fredriksten er det Nasjonale festninsgverk (NFV) som forvalter eieransvaret på vegne av Forsvarsdepartementet. Vernebestemmelsene og tilhørende rutiner er tilpasset dagens situasjon med NFV som Forsvarets koordinerende ledd overfor kulturminnemyndighetene. I all forvaltning av bygninger og anlegg vil NFV ha tett dialog med Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg, som bistår med rådgivning for ivaretakelse av det biologiske mangfold. Forsvarsmuseet skal være rådgiver i militærhistoriske spørsmål og ansvarlig for utdeponerte kanoner og annet musealt materiell.

Image "chapter-6-86-1.jpg" without description

Place d'Arme med festningen i bakgrunnen. Foto: Kjetil Rolseth.

Generelt

Planen har gyldighet som forvaltningsplan for Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren.

Verneplanens retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for forvaltningen av de berørte områder og for alle typer planer, herunder etablissementsplaner, FDV-planer, restaureringsplaner, biologisk mangfold m.m.

Riksantikvaren, eller den han bemyndiger, er rette antikvariske myndighet i spørsmål som angår bygninger og anlegg i verneklasse 1. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 ivaretas vernehensynet av Nasjonale Festninsgverk. I plansaker er det i henhold til oppgavefordelingen innen kulturminnevernet fylkeskommunen som skal påse at kulturminneinteressene blir ivaretatt i planprosessen.

Tiltakshaver skal i god tid ta kontakt med Nasjonale Festningsverk for rådgivning og avklaring av premisser for gjennomføring av tiltak.

Søknadspliktige tiltak

Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene og/eller bygningsmyndighetene i kommunen, utformes søknad i samarbeid med Nasjonale Festningsverk.

Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighetene, skal søknaden sendes Riksantikvaren for godkjenning.

Tiltakshaver er ansvarlig for eventuell forhåndsgodkjenning eller konferanse med plan- og bygningsmyndighetene eller andre kommunale etater. Hvis det omsøkte tiltaket er av en slik art at det ifølge vernebestemmelsene også skal godkjennes av kulturminnemyndighetene, skal søknaden først sendes kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.

Oppfølgning og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

For alle tiltak ut over vanlig vedlikehold skal Nasjonale Festningsverk fungere som «antikvarisk kontrollant» og følge opp prosjektet. Kontrollanten skal også påse at det tas hensyn til det biologiske mangfold.

Planer

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner utarbeides med utgangspunkt i vernebestemmelsene av Nasjonale Festningsverk og Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg. Slike planer skal omfatte prinsippløsninger for metoder og materialbruk, vedlikeholdsintervaller, nødvendige tiltak etc. Nasjonale Festningsverk er kulturminnefaglig rådgiver, mens Faggruppe naturforvaltning bistår med rådgivning for ivaretakelse av biologisk mangfold.

Gjennomføring av fredning

Verneplanen skal som tidligere nevnt følges opp med fredning etter kulturminneloven. Verneplanens kategorisering og bestemmelser er utformet med tanke på å kunne benyttes i en fredningssak. P.t. er det ikke bestemt når fredningssaken skal igangsettes eller hvilke hjemler i kulturminneloven som skal benyttes. Inntil fredningssaken er gjennomført skal verneplanen være retningsgivende for alle tiltak, bruk og skjøtsel innenfor verneområdet.

Verneplanen er begrenset av Forsvarets eiendomsgrenser. I forbindelse med fredningssaken vil det være opp til Riksantikvaren å vurdere om det er aktuelt å foreslå fredning av et større område for å sikre festningens forterreng og virkning i omgivelsene.

Image "chapter-6-87-1.jpg" without description

Trapp til 1076 Underdragen. Foto: Jiri Havran.