Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Image "chapter-6-89-1.jpg" without description

Verneplanen er ment å danne grunnlaget for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på en fremtidig fredningssak. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredede bygninger.

Verneplanens bestemmelser er begrenset til Forsvarets eiendom.

Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven (§ 15, § 22a, § 19 m.fl.) og plan- og bygningsloven (§ 25.6).

For automatisk fredede kulturminner gjelder kulturminnelovens kap. II.

For tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må i tillegg nødvendige tillatelser innehentes fra kommunen.

Inntil fredningssaken er gjennomført har verneplanen gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren. Verneplanen vil være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

Dersom katalogisering og bestemmelser etter gjennomført fredning avviker fra verneplanen, vil denne bli revidert.