Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vern av Fredriksvern verft er å ta være på et av de best bevarte militære anlegg fra barokktiden i Danmark-Norge. Verneplanens formål er å bidra til ivaretagelsen av de kvaliteter som tentativt er oppregnet under kap. 5.1 Kulturmiljøet. For å oppnå dette er det viktig at:

  • området bevares og forvaltes som en helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike deler av miljøet må opprettholdes og styrkes.
  • de fortifikatoriske anleggene bevares slik at deres utforming, funksjon og gjensidige sammenheng tydeliggjøres.
  • bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer i henhold til vernebestemmelsene.
  • vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • eventuelle tilbakeføringer gjøres i samråd med og etter godkjennelse av kulturminnemyndighet.
  • tiltak i og skjøtsel av landskapet omkring anleggene søker å ivareta, evt. forbedre, virkningen av anleggene i landskapet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger og de historiske prosesser som har funnet sted, samt respekt for biologisk mangfold.
    Image "chapter-6-91-1.jpg" without description
    OPPLAGSHAVN. I landskapet på øyene utenfor verftet finnes en rekke mer eller mindre fragmenterte reminiscenser fra marinetiden. Midt i bildet sees en fortøyningsring på skjæret «Kulorten» i innseilingen til opplagshavnen på Stavernsøya. Foto: Hans Egede-Nissen