Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

Som nevnt i kap. 2 under pkt. 2.2 og 2.3 er den fremtidige bruks- og forvaltningssituasjonen for de nasjonale festningsverkene, herunder Fredriksvern verft, p.t. ikke avklart. Inntil Staten har kommet frem til en endelig forvaltningsmodell for de kulturhistoriske eiendommene som skal forbli i statlig eie, skal Nasjonale Festningsverk (NFV) forvalte eieransvaret på vegne av Forsvarsdepartementet.

Vernebestemmelser og tilhørende rutiner er tilpasset dagens situasjon med NFV i Forsvarsbygg som Forsvarets koordinerende ledd overfor kulturminnemyndighetene. Forsvarsmuseet skal være rådgiver i militærhistoriske spørsmål og ansvarlig for ivaretakelse av kanonmateriell og annet musealt utstyr på Fredriksvern verft.

I all forvaltning av bygninger og anlegg vil NFV ha tett dialog med Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg, som vil bistå med rådgivning for ivaretakelse av områdets biologiske mangfold.

Generelt

 • Planen har gyldighet som forvaltningsplan for Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren.
 • Verneplanens retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for forvaltningen av verneområdene og for alle typer planer som angår bruken av områdene, herunder etablissementsplaner, FDV-planer, restaureringsplaner m.v.
 • Riksantikvaren, eller den han bemyndiger, er rette antikvariske myndighet i spørsmål som angår bygninger og anlegg i verneklasse 1. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 ivaretas vernehensyn av NFV. I plansaker er det fylkeskommunen, i henhold til oppgavefordelingen innen kulturminnevernet, som skal påse at kulturminneinteresser blir ivaretatt i planprosessen.
 • Tiltakshaver skal i god tid ta kontakt med NFV for rådgivning og avklaring av premisser for gjennomføring av tiltak.

Søknadspliktige tiltak

 • Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene og/eller bygningsmyndighetene i kommunen, utformes søknad i samarbeid med NFV.
 • Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighet, skal søknaden sendes til Riksantikvaren for godkjenning.
 • Tiltakshaver er ansvarlig for evt. forhåndskontakt eller konferanse med etat for planog byggesak eller andre kommunale etater. Hvis det omsøkte tiltaket er av en slik art at det ifølge vernebestemmelser også skal godkjennes av andre enn kulturminnemyndighetene, skal søknaden først sendes kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.
 • For tiltak som berører anlegg som blir registrert som automatisk fredet kan det bli stilt krav om arkeologiske undersøkelser. I henhold til kulturminneloven § 10.1 belastes tiltakshaver for kostnader.
  Image "chapter-6-98-1.jpg" without description
  SOLID BYGGET. Takkonstruksjonen i Krutthuset. Foto: Jiri Havran

6.5.3 Oppfølgning og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

For alle tiltak utover vanlig vedlikehold skal NFV fungere som «antikvarfaglig kontrollant » og følge opp prosjektet. Kontrollanten skal bl.a.:

 • påse at tiltaket holder seg innenfor rammene som er gitt i kulturminnemyndighetenes vedtak
 • bringe frem antikvarisk informasjon, påpeke og sørge for at det blir gjort nødvendige undersøkelser på stedet
 • påse at antikvariske hensyn blir tilgodesett i tegnings- og beskrivelsesmaterialet
 • påse at det blir stilt tilstrekkelig krav til utførende firmaer vedrørende kunnskap om tradisjonelle byggemetoder og materialbruk
 • være rådgiver og kontrollør vedrørende detaljutførelse
 • delta i prosjekterings- og byggemøter, befaringer samt annen oppfølging som er nødvendig for å sikre antikvariske interesser
 • påse at undersøkelser og arbeider blir tilfredsstillende dokumentert
 • være kontaktledd overfor Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg for å påse at det tas tilstrekkelig hensyn til biologisk mangfold

NFV avtaler i samarbeid med Riksantikvaren hvilket mandat den antikvariske kontrollanten har til å treffe avgjørelser, og hvordan Riksantikvaren selv vil følge opp saken. Generelt forutsettes det at alle betydelige avvik fra godkjent prosjekteringsmateriale må godkjennes av Riksantikvaren.

Alle arbeider skal dokumenteres i form av beskrivelse, tegninger, fotografier, rapporter og evt. farge- og materialprøver. Det skal dokumenteres før, under og etter at arbeidet er utført. Den antikvariske kontrollanten er ansvarlig for dokumentasjonsbehov og nødvendige retningslinjer. Ansvaret for alle arbeider ligger hos tiltakshaver i samarbeid med kontrollant og engasjerte rådgivere. Etter ferdigstillelse samles dokumentasjonen i arkivbestandig rapports form. Foruten NFV skal Riksantikvaren ha kopi av dokumentasjonsmaterialet.

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner for Fredriksvern verft utarbeides med utgangspunkt i vernebestemmelsene i verneplanen av NFV i samråd med Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg. Slike planer skal omfatte prinsippløsninger for metoder og materialbruk, vedlikeholdsintervaller, nødvendige tiltak etc. NFV er kulturminnefaglig rådgiver, mens faggruppe naturforvaltning bistår med rådgivning for ivaretakelse av biologisk mangfold.

Gjennomføring av fredning

Verneplanen skal følges opp med fredning etter kulturminneloven. Verneplanens kategorisering og bestemmelser er utformet med tanke på å kunne benyttes i en fredningssak. P.t. er det ikke bestemt når fredningssaken skal igangsettes eller hvilke hjemler i kulturminneloven som skal benyttes. Inntil fredningssaken er gjennomført skal verneplanen være retningsgivende for alle tiltak, bruk og skjøtsel av verneområdet.

Verneplanen er med få unntak begrenset til Forsvarets eiendomsgrenser. I forbindelse med fredningssaken vil det være opp til Riksantikvaren å vurdere om det er aktuelt å foreslå fredning av områder som går utover eiendomsgrensene.