Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vern av Hegra festning er å ta vare på et typisk sperrefort fra 1910 som i tillegg spilte en avgjørende rolle i krigshandlingene i 1940. Kulturminnet vil kunne være en kilde for ettertiden til dokumentasjon av statens byggevirksomhet etter unionsoppløsningen samt opplevelse av en rikshistorisk hendelse (se utfyllende beskrivelse under Kulturmiljøet – beskrivelse og vurdering).

For å oppnå dette er det viktig at:

  • Det vernede området bevares og forvaltes som en helhet. Den funksjonelle og visuelle sammenhengen mellom de ulike delene av miljøet må opprettholdes og styrkes.
  • De fortifikatoriske anleggene bevares slik at deres utforming, funksjon og gjensidig sammenheng tydeliggjøres.
  • Bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltes slik at deres opprinnelig preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærer bevaring av konstruksjoner, rominndeling, overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer i henhold til vernebestemmelsene.

 

Image "chapter-6-97-1.jpg" without description

Kommandotårn for 7,5 cm kanoner med Forradalen i bakgrunn.

  • Vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • Eventuelle tilbakeføringer gjøres i samråd med og etter godkjennelse fra kulturminnemyndighetene.
  • Tiltak i og skjøtsel av landskapet omkring anleggene søker å ivareta, evt. forbedre, virkningen av anleggene i landskapet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger og historiske prosesser som har funnet sted, samt respekt for det biologiske mangfoldet.