Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innledning

Verneplanen er ment å danne grunnlag for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på en fremtidig fredningssak. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredede bygninger.

Verneplanens bestemmelser er begrenset til Forsvarets eiendom.

Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven (§ 15, § 22a, § 19 m.fl.) og plan- og bygningsloven (§ 25.6).

Dersom kategorisering og bestemmelser etter gjennomført fredning avviker fra verneplanen, vil denne bli revidert.

For automatisk fredete kulturminner gjelder kulturminnelovens kap. II.

Inntil fredningssaken er gjennomført har verneplanen gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren. Verneplanen vil være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

For tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må i tillegg nødvendige tillatelser innehentes fra kommunen.