Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområde

Verneområdet Det nasjonale festningsverket Hegra forutsettes å omfatte alt areal innenfor etablissementets grenser. Det er dette arealet Forsvaret har råderett over og her vil vernebestemmelsene ha gyldighet som forvaltningsplan inntil formell fredning er gjennomført.

Image "chapter-6-100-1.jpg" without description

Pipe fra peisen i hovedtunnelen ytterst mot sør. Restaurert 2002. Pipen er en av mange spor som den militære aktiviteten har etterlat seg i området.

Image "chapter-6-100-2.jpg" without description

Det nasjonale festningsverk Hegra omfatter følgende arealer:

  • Gnr. 224, bnr. 9: Ingstadkleiven fort (inkludert Svartåsen batteri og Kleivplassveien)
  • Gnr. 224, bnr. 10: Kleivplassen batteri
  • Gnr. 224, bnr. 15: Høgmyrdalen
  • Gnr. 224, bnr. 11: Kleivstien østre
  • Gnr. 225, bnr. 4: Kleivstien vestre
  • Gnr. 225, bnr. 3: Trongskovei østre
  • Gnr. 226, bnr. 5: Trongskovei vestre

Automatisk fredete kulturminner

Det er ikke registrert noen automatisk fredete kulturminner inne på Forsvarets eiendom. Utenfor verneområdet derimot – ved Leirfall og Fulset gård i nord, samt ved Ingstad gård i øst – er det funnet flere kulturminner fra oldtid og middelalder, som er automatisk fredet iht. kulturminneloven. Eventuelle automatiske fredete kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som pr. i dag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.

Image "chapter-6-101-1.jpg" without description

Skyttergraven mot øst har i enkelte partier overdekninger i armert betong.

Inventarer i verneklasse 1

Beskrivelse og omfang av følgende inventarer i verneklasse 1 fremgår i Katalog. Inventarer er også vist på flere kart som finnes her.

Etabl. nr./navn

Inv.nr.

Navn

171411 Hovedfortet

1006

Hovedtunnel

 

1007

Kommunikasjonstunnel

 

1008

Ammunisjonstunnel

 

1009

Maskinstasjon med bensintunnel

 

1010

Kjøkken- og provianttunnel

 

1011

Hovedkommandotårn

 

1012

Kommandotårn for 7,5 cm

 

1013

Kommandotårn for 10,5 cm

 

1014

To kanonstandplass for 7,5 cm

 

1015

Fire kanonstandplass for 10,5 cm

 

1016

Inngangsvoll

 

1017

Skjæring

 

1018

Nordre mitraljøsestandplass

 

1019

Kaponier

 

1020

Nordre skyttergrav

 

1021

Midtre skyttergrav

 

1022

Søndre skyttergrav

 

1005

Feltbatteriverk

 

1004

Gorgevei

 

1003

Vinkelgående grav

 

1002

Skyttergravfremspring

 

1023

Vestre mitraljøsestandplass

 

0952

Piggtrådhinder

 

0652

Hovedbrønn

 

0653

Reservebrønn

 

0951

Gjerde

     

171411 Svartåsen batteri

1024

Feltbatteriverk

 

1025

Skyttergrav

 

1026

Lyskasterstandplass

 

0655

Brønn

 

0955

Gjerde

     

171411 Kleivplassen batteri

1027

Feltbatteriverk

 

1028

Blendering

 

1029

Nordre og søndre skyttergrav

 

0654

Brønn

 

0954

Gjerde

     

171411 vei

0754

Kleivplassvei

     

171411 vei

0753

Svartåsvei

Inventarer i verneklasse 2:

171411 vei

0752

Trongskoveien

Inventarer med liten verneverdi

Etabl. nr./navn

Inv.nr.

Navn

171411

0001

Kantinebygg

 

0002

Toalettbygg kantine

 

0003

Museumsbygg

 

0004

Forlegningsbolig

 

0005

Lager

 

0006

Toalett Kleivplassen

 

1051

Statue

Militærhistorisk landskap

Det militærhistoriske landskapet inkluderer foruten nedenfornevnte inventarer alle ikke inventariserte spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Det gjelder bl.a. forhalingsbolter, luftsjakter mv.

Inventar i serie 8000 er tufter.

Følgende inventar er vernet som del av det militærhistoriske landskapet:

Etabl. nr./navn

Inv.nr.

Navn

171411 vei

0755

Kleivstien

     

171411 tufter

8001

Oppsynsmannsbolig

 

8002

Uthus for oppsynsmannsbolig

 

8003

Smie

 

8004

Depotbygning

 

8005

Fredslatrine

 

8007

Materialbod

 

8008

Verktøybod

 

8009

Sprengstoffbod

 

8010

Vakthus

 

8011

Krigslatrine

 

8012

Fredsammunisjonsmagasinet

 

8013

Mannskapsbrakke

 

8014

Befalsbrakke

 

8015

Kjøkken og tørrerom

 

8016

Kanonskur

 

8017

Verkstedsbygning

 

8018

Badehus

 

8019

Vedskur

 

8020

Sykestue

 

8021

Spiseskur

 

8022

Arbeidsbrakke

 

8023

Kanonskur på Svartåsen

 

8024

Offisersbrakke på Kleivplassen

 

8025

Underoffisersbrakke på Kleivplassen

 

8026

Mannskapsbrakke på Kleivplassen

 

8027

Kjøkken på Kleivplassen

 

8028

Latrine på Kleivplassen

I denne kategorien inngår også tekniske anlegg:

171411

0501

Sterkstrøm

 

0551

Svakstrøm/Telefonforbindelse

 

0601

Vannledninger

 

0651

Kloakkledninger

Festningen skulle være stormsikker takket være en 5–8 meters bred piggtrådsperring. Her ser vi jernstolper og tråd somfremdeles er bevart.