Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltning, drift og vedlikehold

Nasjonale festningsverk

Oscarsborg skal i likhet med de andre nasjonale festningsverkene være i statlig eie, men i sivil bruk. Det er Forsvarsbygg som står for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling, utnytte intektpotensialet og bidra til at festningsverkene også i fremtiden kan være levende kulturelle møteplasser.

Kystartillerimuseet

Oscarsborg festningsmuseum/Kystartillerimuseet (KAM) er direkte underlagt Forsvarsmuseet. Sjef KAM har ansvar for forvaltning og vedlikehold av materiell som inngår i museets samlinger, herunder alt musealt kanonmateriell, samt brukeransvar for følgende bygninger og anlegg: 0001 Hovedfortet (deler), 0012 Smie og verksted, 0051 Torpedobatteriverksted, 0081 Ammunisjonsmagasin, 0098 Ammunisjonsmagasin, 0099 Ammunisjonsmagasin, 0121 Minemagasin, 0123 Kabelmagasin, 1001 Hovedbatteri, 1002 Østre batteri, 1003 Søndre batteri, 1004 Østre strandbatteri, 1005 Vestre strandbatteri, 1007 Hovedminestasjon, 1008 Sjeteen, 1018 Torpedobatteri samt 021502 1001 Veisvingbatteriet, 021504 1001 Kopåsbatteriet og 1003 Tyskbygget kommandoplass.

Bruks- og samarbeidsavtaler

Forsvaret har inngått endel avtaler vedrørende bruk av festningens arealer. De viktigste gjelder (ordnet etter etablissementsnummer):

NB! Deler av nedenstående kan være foreldet informasjon og vil bli oppdatert på sikt.

021101 Stjernås:

Avtale med Vestby historielag om bruk, vedlikehold og forvaltning av orografstandplassen på Stjernås. Historielaget skal forestå rydding og vedlikehold av eiendommen i Forsvarets ånd.

021501 Kaholmene:

  1. Avtale med Frogn kommune om etablering og håndhevelse av regler om ferdselsbegrensninger på Søndre og Nordre Kaholmen, Håøya og Bergholmen. Da ferdselsrestriksjonene hjemlet i forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret opphørte å gjelde ved kommandantskapets nedleggelse, inntraff en stor ferdselsøkning. Avtalen er etablert for å ivareta områdenes kulturminne- og naturverdier samt hensynet til de besøkendes egen sikkerhet. Reglene om ferdselsbegrensninger ble vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.2002, og gjelder fra 01.08.02 til 01.08.04 med mulighet for forlengelse. Reglene begrenser allmennhetens ferdsel på øyene til opparbeidede stier, veier og anviste områder. Ferdselsbegrensningene fremgår av kart oppslått på ilandstigningssteder på øyene og sentrale steder på land. Videre reguleres adgangen til øyene til en begrenset tid av døgnet. Håndhevelsen av ferdselsbegrensningene tilligger politiet.
  2. Avtale med Drøbak båtforening om bruk og vedlikehold av bygningsmassen på Bergholmen. Båtforeningen forplikter seg til å restaurere og vedlikeholde bygningsmasse, kaier og arealer på Bergholmen. Til gjengjeld har foreningen bruksrett til inventarene 0124 Båthus med verksted, 0125 Latrine, 0126 Befalsbolig, 0127 Bryggerhus, 0128 Smie og 0131 Skur for gaffeltruck. Alt vedlikeholdsarbeid skal forhåndsgodkjennes av NFV. I hekkeperioden mellom 15. april og 15. mai skal det ikke være aktivitet på Bergholmen med unntak av evt. mindre vedlikeholdsarbeider. Båtforeningen kan ikke motsette seg at Forsvaret inngår avtale med andre organisasjoner om disponering av ledige lokaler i Forsvarets øvrige bygninger på Bergholmen.
  3. Avtale med Fritidsmessa HV-02 (FR) om bruk og vedlikehold av 021501 0103 Oppsynsmannsbolig, 0104 Uthus og 0812 Kai, alle på Tronstad på Håøya. FR forestår vedlikehold av inventarene mot bruksrett. Alt vedlikeholdsarbeid skal forhåndsgodkjennes av NFV.
  4. Avtale med Befalsforeningen SHV 121/MS «Kaholmen» om bruk og vedlikehold av 021501 0064 Kontorbrakke på Søndre Kaholmen. SHV 121 forestår vedlikehold av bygningen mot bruksrett. Alt vedlikehold skal forhåndsgodkjennes av NFV. Bruken av bygningen skal ta hensyn til at bygningen anses som verneverdig.

021502 Seiersten:

Avtale med Frogn kommune om bruk, vedlikehold og forvaltning av et område som bl.a. omfatter Seiersten skanse, Veisvingbatteriet, Søndre og Nordre tilslutningslinje. Frogn kommune har ansvar for vedlikehold og skjøtsel av anlegg og arealer i henhold til vedlikeholdsplan godkjent av Forsvaret. Dette omfatter generelt tilsyn, renovasjon, parkmessig vedlikehold, vedlikehold av skilter og stier samt mindre vedlikeholdsarbeider på forsvarsanleggene. Større vedlikeholdsarbeider gjennomføres i samråd med Forsvarsbygg.

Image "page-25-1.jpg" without description

Moses. Utviklingen av baklademekanismen og riflede kanonløp på midten av 1850-tallet øket artilleriets slagkraft radikalt. Nærmest over natten ble konvensjonelle festningsanlegg utdatert. Oscarsborg, som i det vesentlige var ferdigstilt i 1855, måtte derfor gjennomgå en vidløftig oppdatering, bl.a. måtte 1001 Hovedbatteriet etableres foran 0001 Hovedfortet. Her ser vi et av kanonløpene under omlastning i Christiania. Det var under en slik operasjon at et kanonløp falt i vannet for så å bli hentet opp igjen – for siden av folkevittigheten å bli døpt «Moses». Kanonen er fortsatt montert i 1001 Hovedbatteriet. Forsvarsmuseets arkiv

FMU har ansvaret for vedlikehold og sikring av våpenteknisk materiell. Kommunen har ansvaret for å koordinere og planlegge den sivile bruken av området.

021503 Heer:

Avtale med Heer vel om bruk, vedlikehold og forvaltning av Heer skanse (gnr. 64 bnr. 6 i Frogn). Heer vel har rett og plikt til å rydde og vedlikeholde eiendommen i Forsvarets ånd, samt å ivareta de historiske interesser. Velet skal ha ansvar for den daglige forvaltningen av eiendommen og ha rett til å sette opp informasjonstavle o.l. på eiendommen.

062803 Kinnertangen/062804 Nesset:

Avtale med Oslofjordens friluftsråd om at etablissementene Nesset og Kinnertangen kan benyttes til friluftsområde. Kinnertangen er helt åpent, mens publikum på Nesset skal benytte en kystkultursti som bl.a. går over Forsvarets grunn. Stien er merket og det er satt opp informasjonstavler.

062804 Nesset:

Avtale med Stor-Oslo Vest Heimevernsavsnitt – Befalsforening ved Avsnittstaben og Stabsområde (BAS) vedrørende bruk og vedlikehold av inv.nr. 0004 Våningshus. BAS forestår vedlikehold av bygningen mot bruksrett. Alt vedlikehold skal forhåndsgodkjennes av NFV. BAS skal ha ansvar for tilsyn, adgangskontroll, sikringstiltak, brannvern og at utearealene alltid er ryddige. Generelt gjelder om bruksavtalene at de skal reforhandles, heretter med Forsvarsbygg som Forsvarets avtalepartner.

Foruten bruksavtalene foreligger det en avtale med turistkontoret i Drøbak om at publikum som ønsker omvisning på festningen tar kontakt med kontoret.