Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltningsråd for ivaretakelse av biologiskmangfold

Stortingsmelding nr. 42 (2000–2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Som en del av denne har Forsvaret utarbeidet en egen plan, Forsvarets sektorhandlingsplan for biologisk mangfold (kap. 5 i St.meld. 42 (2000–2001), som sammen med Forsvarets handlingsplan for miljøvern (2002) gir forutsetningene for gjennomføringen av prosjektet Biologisk mangfold på Vardøhus festning og Reinøya.

Kartlegningsarbeidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning. Dette omfatter naturtypekartlegging, viltkartlegging, ferskvannskartlegging, kartlegging av marint biologisk mangfold samt kartlegging av rødlistede arter. Disse temaene blir så vurdert samlet ved en sammenveiing slik at de viktigste områdene for biologisk mangfold på Vardøhus og Reinøya identifiseres. Det er utarbeidet en egen kravspesifikasjon der det gis retningslinjer for gjennomføringen av arbeidet.

Med grunnlag i dataene fra delelementene naturtyper, viltområder og rødlistearter er sammenveide områder presentert. Sammenveide områder er arealer som er vurdert som spesielt viktige for biologisk mangfold. Disse områdene er igjen delt inn i tre viktighetskategorier:

  • A – Svært viktige
  • B – Viktige
  • C – Lokalt viktige

Naturverdier og forvaltningsråd

Det er påvist to områder som er vurdert som spesielt viktig for biologisk mangfold. Disse områdene omfatter hele Reinøya samt ett område på Vardøhus festning. Begge har fått verdi A – svært viktig område for biologisk mangfold. Se kart.

Reinøya (sammenveid område med verdisetting A) er Norges største måkekoloni og dette er en tra disjonell lokalitet for eggsanking. Øya er sammen med naboøya Hornøya fredet som naturreservat. Sammen med de klippehekkende alkefuglene, skarvene og andre sjøfugler utgjør Reinøya en viktig hekkekoloni for sjøfugl. Det er tillatt med eggsanking på hele øya under organisering av Kommandanten på Vardøhus festning. Eggsankingen kan gi unødige forstyrrelser for de rødlistede alkefuglene som hekker på Reinøyas nordside.

Det bør ikke plukkes egg fra måker på nordenden av Reinøya (den delen som dekkes av viltområde 2). Dette for å unngå forstyrrelser av de sårbare alkefuglene som hekker i de bratte områdene på denne delen av øya. Det bør innføres totalt ferdselsforbud i hekketida mellom 1.5. til 30.6. i den delen av Reinøya som dekkes av viltområde 2.

Det er som tidligere nevnt kartlagt et sammenveid område med verdi A på Vardøhus festning. På ett avgrenset område innenfor gjerdet ned mot havet står det en liten forekomst av pomorstjerneblom (Stellaria hebecalyx, sårbar). Området rundt Vardøhus festning er den eneste kjente lokaliteten for pomorstjerneblom i Norge. Lokaliteten må sikres mot inngrep som skader denne svært sjeldne og sårbare forekomsten. Det er uenighet mellom botanikere om klipping av området rundt vil kunne hindre at pomorstjerneblomen blir utkonkurrert. Noen mener at en klipping vil kunne komme til å skade andre sjeldne arter som for eksempel russekjeksen som finnes i området. Ettersom pomorstjerneblomen fremdeles forekommer inne på festningsområdet tyder det på at den har greid konkurransen forholdsvis godt. Det anbefales allikevel å ikke klippe gresset eller drive noen form for skjøtsel i lokaliteter med pomorstjerneblom, før konsekvensene av dette eventuelt er nøyere utredet av Kompetansesenter Miljø, Forsvarsbygg.. Dette for å sikre denne sjeldne planteforekomsten. Det må ikke gjennomføres inngrep som grøftegraving i lokaliteten.

Generelle forvaltningsråd for festningsområdet og Reinøya.

Vardøhus festning og Reinøya innehar betydelige biomangfoldkvaliteter. I tabellen ovenfor er det gitt forvaltningsråd for de verdiklassifiserte områdene, men det er allikevel ønskelig å presentere noen overordnede forvaltningsråd, som ser festningsverket under ett. Dette vil gi et bedre grunnlag for en helhetlig forvaltning av anlegget. Nedenfor foreslås det flere generelle, samt enkelte spesielle forvaltningstiltak.

Friluftsliv, turisme og kulturelle aktiviteter

  • Vardøhus festning

Selve festningsanlegget innenfor den indre festningsmuren er et mye besøkt turistmål i sommersesongen. sommersesongen. Dette vil gi kun små effekter på de biologiske mangfoldverdiene som er påvist på festningen (naturtypelokalitet 273). Selve festningsmuren er en naturtype som er svært sjelden i Norge og som bør ivaretas på en forsvarlig måte. I forbindelse med forsvarets generelle arbeid med vedlikehold av festningene (med hensyn på kulturminnevern) er det viktig at oppmurte skytevoller, skyttergraver og bergvegger blir minst mulig berørt av restaureringsinngrep. Spyling og fjerning av mosedekke bør kun utføres der det er fare for at betongkonstruksjoner kan eroderes bort. Dette livsmiljøet er et særlig sjeldent i Norge og en bør vise særlige hensyn i å ivareta slike voksesteder for både karplanter og kryptogamer (bregner, alger, lav, sopp og moser). Kompetansesenter miljø, Forsvarsbygg, må konsulteres før slike aktiviteter igangsettes.

  • Reinøya

Den aktiviteten med potensielt størst negativ effekt for biologisk mangfold på Reinøya er sankingen av sjøfuglegg. Hele øya er fredet som naturreservat, men unntatt fra bestemmelsen er eggsanking. Det er knyttet liten tvil om at denne eggsankingen i mai gir betydelige forstyrrelser også for de artene sjøfugl det ikke samles egg fra. Spesielt gjelder dette på nordenden av øya der flere sårbare sjøfuglarter hekker. Det bør derfor utformes retningslinjer som vil redusere dagens forstyrrelser av de rødlistede sjøfuglene som hekker på Reinøya.

Parkdrift, hageanlegg/landbruk

De arealene på Vardøhus som nå ikke slås bør fortsatt beholdes som natureng. Disse arealene vil kunne være et spredningspotensiale for både pomorstjerneblomen og kolamelden.

Forvaltningsråd med restriksjoner på aktiviteter i de prioriterte områdene for biologisk mangfold på Vardøhus festning og Reinøya.

Område

1. Reinøya

2. Vardøhus festning

Sanking av egg

Ikke tillatt i viltområde 2

Almen ferdsel

Ikke tillatt 1. mai–30.juni i viltområde 2

Inngrep i terreng

 

Inngrep må unngåes i området der pomorstjerneblomen vokser. Vegetasjonen må ikke klippes. Forsvarsbygg må fremskaffe sikker kunnskap om pomorstjerneblomen tåler klipping.

Image "chapter-7-95-1.jpg" without description

Bygningsmiljø innenfor festningen. Foto: Kjetil Rolseth.