Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Image "chapter-6-73-1.jpg" without description

Verneplanen ble utarbeiet bl.a. for å danne grunnlaget for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på en fremtidig fredningssak. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredede bygninger.

Verneplanen avviker fra en fredningssak på følgende punkter:

  • Verneområdet er i verneplanen begrenset til Forsvarets eiendom
  • Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i fredningshjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven (§ 15, § 22a, § 19 m.fl.) og plan- og bygningsloven (§ 25.6).

For automatisk fredete kulturminner gjelder kulturminnelovens kap. II.

For tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må i tillegg nødvendige tillatelser innehentes fra kommunen.

Verneplanen har gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret og er retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

Dersom katalogisering og bestemmelser etter gjennomført fredning avviker fra verneplanen, vil denne bli revidert.