Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planer

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner utarbeides med utgangspunkt i vernebestemmelsene av kulturminneforvaltningen i Forsvarsbygg. Slike planer skal omfatte prinsippløsninger for metoder og materialbruk, vedlikeholdsintervaller, nødvendige tiltak etc. Nasjonale festningsverk er kulturminnefaglig rådgiver.

Skjøtsel og vedlikehold av det militærhistoriske landskapet fremgår av direktiv 340, rutine 346 – Rutine for sikring og forvaltning av militærhistorisk landskap.

Etablissementsplan

I følge FDs direktiv for EBA er Forsvarssjefen ansvarlig for etablissementsplanleggingen for egne EBA i samarbeid med Forsvarsbygg, og på grunnlag av funksjonelle behov og krav fra de respektive brukere. Ansvaret for kulturminner er nevnt som eget punkt. Verneplanens bestemmelser vil være en del av premissene for etablissementsplanen.

For at de kulturminnefaglige hensynene skal kunne ivaretas vil det være riktig med tidlig kontakt mellom etablissementsplanleggerne og kulturminneforvaltningen i Forsvarsbygg. Sistnevnte har ansvar for kontakt med kulturminneansvarlig i kommunene, fylkeskommunen og Riksantikvaren.

Formidling

Vardøhus festning har i lang tid vært åpen for publikum. Det gis idag omvisninger for sluttede grupper så lenge værforholdende tillater utendørs opphold. I denne perioden er også utstillingen i 0009 Slaveriet åpen for publikum. En faksimileutgave av festningens jubileumsskrift fra 1960 er i salg, likedan boken Norges bedste Værn og FæsteNasjonale festningsverk som vier Vardøhus fyldig omtale (Stangeland og Valebrokk 2001).

Image "chapter-6-82-1.jpg" without description

Dronningporten flankert av vollkanoner. Foto: Kjetil Rolseth.

Behovet for formidling synes således godt ivaretatt, men det er stadig et restbehov som kan tenkes imøtekommet bl.a. på følgende vis:

  • Det er vår ambisjon at foreliggende verneplan samler en del opplysninger, ikke minst av bygningshistorisk art, som ikke tidligere har vært tilgjengeliggjort. Et ekstrakt av dette stoffet vil utkomme i form av en festningsguide som sikter mot det alminnelig interesserte publikum.
  • I Statusrapport 1988 (s. 8) lanseres tanken om å fremskaffe en kopi av Vardøhus festnings arkiv til bruk for forskere på festningen. Å tilgjengeliggjøre dette mangfoldige materialet må anses som en utmerket ambisjon, men mikrofilm, evt. i kombinasjon med digitale metoder, vil være et mer egnet medium enn papir. Dette vil også gjøre det mulig å få tilgang til materialet uten fysisk å være på stedet, idet mikrofilmkort kan lånes ut gjennom Arkivverkets og bibliotekenes store distribusjonsnett.
  • Noen ytterligere skilting av bygninger og anlegg bør unngås, fordi dette vil kunne virke forstyrrende på opplevelsen av bygningsmiljøet. Derimot bør det være mulig å optimalisere det formidlingspotensialet som ligger i utstillingsarealene.
    Image "chapter-6-83-1.jpg" without description
    Det rundbuede hvelvet i festningsporten i kalket teglstein. Foto: Jiri Havran.