Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

Vernebestemmelser og tilhørende rutiner er tilpasset dagens situasjon med Nasjonale festningsverk i Forsvarsbygg som Forsvarets koordinerende ledd overfor kulturminnemyndighetene. Forsvarsmuseet skal være rådgiver i militærhistoriske spørsmål.

Generelt

 • Planen har gyldighet som forvaltningsplan for Forsvaret.
 • Verneplanens retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for forvaltningen av verneområdene og for alle typer planer som angår bruken av områdene, herunder etablissementsplaner, FDV-planer, restaureringsplaner m.v.
 • Riksantikvaren, eller den han bemyndiger, er rette antikvariske myndighet i spørsmål som angår bygninger og anlegg i verneklasse 1. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 ivaretas vernehensyn av Nasjonale Festningsverk. I plansaker er det fylkeskommunen, i henhold til oppgavefordelingen innen kulturminnevernet, som skal påse at kulturminneinteresser blir ivaretatt i planprosessen.
 • Tiltakshaver skal i god tid ta kontakt med Nasjonale Festningsverk for rådgivning og avklaring av premisser for gjennomføring av tiltak.

Søknadspliktige tiltak

 • Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene og/eller bygningsmyndighetene i kommunen, utformes søknad i samarbeid med Nasjonale Festningsverk.
 • Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighet, skal søknaden sendes til Riksantikvaren for godkjenning.
 • Tiltakshaver er ansvarlig for evt. Forhåndskontakt eller konferanse med etat for plan- og byggesak eller andre kommunale etater. Hvis det omsøkte tiltaket er av en slik art at det ifølge vernebestemmelser også skal også godkjennes av andre kulturminnemyndighetene, skal søknaden først sendes kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.
 • For tiltak som berører anlegg som blir registrert som automatisk fredet kan det bli stilt krav om arkeologiske undersøkelser. I henhold til kulturminneloven § 10.1 belastes tiltakshaver for kostnader.

Oppfølging og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

For alle tiltak utover vanlig vedlikehold skal Nasjonale festningsverk fungere som «antikvarfaglig kontrollant» og følge opp prosjektet. Kontrollanten skal bl.a.:

 • påse at tiltaket holder seg innenfor rammene som er gitt i kulturminnemyndighetenes vedtak
 • bringe frem antikvarisk informasjon, påpeke og sørge for at det blir gjort nødvendige undersøkelser på stedet
 • påse at antikvariske hensyn blir tilgodesett i tegnings- og beskrivelsesmaterialet
 • påse at det blir stilt tilstrekkelig krav til utførende firmaer vedrørende kunnskap om tradisjonelle byggemetoder og materialbruk
 • være rådgiver og kontrollør vedrørende detaljutførelse
 • delta i prosjekterings- og byggemøter, befaringer samt annet nødvendig oppfølging for å sikre antikvariske interesser
 • påse at undersøkelser og arbeider blir tilfredsstillende dokumentert
 • være kontaktperson i forhold til Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg for å påse at det tas tilstrekkelig hensyn til biologisk mangfold

Nasjonale festningsverk avtaler i samarbeid med Riksantikvaren hvilket mandat den antikvariske kontrollanten har til å treffe avgjørelser, og hvordan Riksantikvaren selv vil følge opp saken. Generelt forutsettes det at alle betydelige avvik fra godkjent prosjekteringsmateriale må godkjennes av Riksantikvaren.

Alle arbeider skal dokumenteres i form av beskrivelse, tegninger, fotografier, rapporter og evt. fargeog materialprøve. Det skal dokumenteres før, under og etter at arbeidet er utført. Den antikvariske kontrollanten er ansvarlig for dokumentasjonsbehov og nødvendige retningslinjer. Ansvaret for alle arbeider ligger hos tiltakshaver i samarbeid med kontrollant og engasjerte rådgivere. Etter ferdigstillelse samles dokumentasjonen i arkivbestandig, rapports form. Foruten Forsvarsbygg, skal Riksantikvaren ha kopi av dokumentasjonsmaterialet.