Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rauer

Rauer er en øy i Oslofjorden og et øvingsområde for Forsvaret. Det er ferdselsforbud på øya da øvende tropper kan komme på kort varsel. Den avgrensa aktiviteten gjør Rauer til en av de mest urørte og unike av øyene i Oslofjorden, med stort dyre- og plantemangfold.

Militær aktivitet bidrar med naturmangfold

Rauer ligger i Oslofjorden like utenfor Engelsviken ved Fredrikstad. Tidligere var det et operativt kystfort med døgnbemanning på øya, men dette ble lagt ned i 2002. I dag brukes Rauer av Forsvaret til ulike skyte- og øvingsaktiviteter. 

Bomber og granater og trampende føtter i militærstøvler er ikke intuitivt noen god kombinasjon med sjeldne arter. Men Forsvaret har faktisk idirekte æren for å ha tatt vare på mange fine naturområder nettopp fordi de har vært avsperret for allmennheten.

Selv om deler av områdene kan være forringet av militær aktivitet, blir andre deler stående urørt, uten utbygging, ferdsel, hogst og andre naturinngrep. Ilandstigningsforbudet, og den avgrensa aktiviteten i dag, er dermed grunner til at Rauer kanskje er en av de mest urørte og unike av øyene i Oslofjorden.

Naturreservat og verneområde

Store deler av øya er definert som naturreservat, og verneformålet sier mye om verdiene på øya:

Formålet med verneområdet er å bevare et område med truet, sjelden og sårbar natur med en rik flora og fauna, samt en spesiell naturtype i form av varmekjær edelløvskog med alt tilhørende naturlig plante- og dyreliv. I området finnes også bevaringsverdig havstrandvegetasjon, dammer, strandterrasser og rauker.

Øya har i tillegg spesiell geologi med den sjeldne bergarten rombeporfyrkonglomerat. Sammen med klimaet i Oslofjordområdet er et svært godt utgangspunkt for stort mangfold av planter og insekter både i skog og på åpne arealene.

Sjeldne og truede arter ivaretas

De siste 30 årene er det registrert 103 arter som er vurdert som nært truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet i Norsk rødliste for arter 2021. Av disse er hele 41 av artene insekter.

Den kritisk truede sommerfuglen prikkrutevinge har i dag sitt eneste kjente levested i Norge på Rauer, noe som har ført til en ekstra tett oppfølging både av arten og dens leveområde. Norsk institutt for naturforsning (NINA) gjennomfører årlig tellinger av larvespinn på Rauer og disse observasjonene har vært svært nyttige i skjøtselsarbeidet der ute.

Prikkrutevingene trenger blomsterenger til matsøk, og god tilgang på vertsplanten smalkjempe på egnede arealer er avgjørende for artens overlevelse. NINA og Forsvarsbygg har derfor et tett samarbeid for å sikre at larvene med deres spinn ikke skades og at det er åpne blomsterenger tett på områdene der larvene overvintrer.

Samarbeid om vern av naturverdiene

Forsvarsbygg gjennomførte en kartlegging i 2019 av effekten av engslått på gjengrodde arealer. NINA har nå startet et prosjekt for å kartlegge om man kan finne mer ut av om det er noe spesielt med artssammensetningen der prikkrutevingen velger å legge eggene sine. Samtlige engarealer er utenfor verneområdene, men er nok vel så viktige leveområder for rødlistearter på Rauer som verneområdene er. Forsvarssektorens arbeid for bevaring av prikkrutevinge er trukket fram som et godt eksempel i Tiltaksplan for pollinerende insekter.

Naturverdiene på øya er det mange som ønsker å utforske, men på grunn av aktiviteten der ute er det begrenset hva Forsvarsbygg kan åpne opp for. Besøk som vi anser som særlig viktige for å ta vare på naturverdiene på og rundt Rauer klarer vi alltid å få til.

Forsvarsbygg har også et samarbeid med prosjektet Krafttak for en renere Oslofjord. Flere aktører er involvert og samarbeider om årlig strandrydding på utilgjengelig steder i Oslofjorden.

Beliggenhet

Fakta

Etableringsår: Festningsartilleri etablert i 1913

Areal: 3 030 daa

Fylke: Østfold

Kommune: Fredrikstad

Eigarforhold: Forsvaret er grunneigar

Hovudaktivitet: Anlegget vert brukt av Forsvaret til ulike typar øvings- og treningsaktivitet.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.