Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Regulering, planer

Reguleringsmessige forhold

Området tilhørende etablissementet De verdalske befestninger er i det alt vesentlige uregulert. Reguleringsplan ”RV.72 HP 03 Vaterholmen - St.Olavs bru, rasteplass ved Karl Johans Klev”, med plan-ID 1997001, vedtatt 17/3 1997, regulerer parkeringsplassen ved den vestligste gangbroa over Inna. Formålene er satt til landbruksområde (lunneplass for tømmer), trafikkområde (kjørevei, rasteplass med parkering) og spesialområde (frisiktsone). Broa over Inna omfavnes av det regulerte området i planen.

I arealdelen til Verdal kommunes kommuneplan er hele etablissementets areal angitt som ”LNFR-areal - nåværende”; i.e. område for landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift.

Planer i etablissementenes nærområder

Per juni 2011 foreligger det ingen kommunale eller fylkeskommunale arealplaner som forventes å ha betydning for festningens nærområder.

Det eksisterer ingen lokale/kommunale verneplaner eller andre planer som anlegget berøres av utover kommuneplanen. Området anlegget ligger i er imidlertid omtalt i Verneplan for kulturmiljø utgitt av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune.3

1 Verneplan for kulturmiljø har et eget kapittel, om Inndalen, ”Område: 10 Inndalen”, der deler av anlegget omtales.