Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernebestemmelser

Bestemmelsene henviser til de ulike verne-kategoriene. På De verdalske befestninger er følgende to vernekategorier representert:

Fredete inventarer

Fredete inventarer tillates ikke revet eller ombygget. Endring eller utskifting av bygningsdeler, detaljer, farger eller materialer eller andre tiltak utover vanlig vedlikehold er ikke tillatt. Riksantikvaren kan etter søknad gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for tiltak som er nødvendige av tekniske eller funksjonelle hensyn og som ikke forringer kulturhistoriske eller arkitektoniske verdier.

Vedlikehold og istandsetting av fredete inventarer skal skje med materialer og metoder tilpasset inventarets egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene. Løsningene skal være godkjent av kulturminnemyndighetene.

Militærhistorisk landskap

Nedenfor er gjengitt noen generelle føringer for forvaltning av militærhistorisk landskap.

  • Objektene sikres slik at mennesker og dyr ikke kommer til skade. Ved gjenmuring legges smyg i åpningen slik at det også for framtiden blir tydelig hvor inngangen var. Ståldører som skal bevares sveises fast.
  • I arbeid med sikring må det utvises stor varsomhet slik at ikke kulturminner, det biologiske mangfoldet eller landskap blir skadet, for eksempel ved bruk av tunge maskiner.
  • Et generelt prinsipp i kulturminnevernet er at nødvendige endringer skal gjøres så reversible som mulig. Når åpninger eller løpegraver fylles igjen, bør det derfor gjøres med løs pukk og ikke med støp.
  • Bevaring som militærhistorisk landskap innebærer minimal skjøtsel. Hovedprinsippet er at anleggene ikke skal underkastes særskilt vedlikehold, men ingen elementer skal aktivt fjernes.
  • På noen objekter vil det bli aktuelt å fjerne trær og planter som vokser inne i kanonbrønner eller lignende slik at en unngår akselererende forfall.
  • Vegetasjon pleies slik at sporene etter militær virksomhet er godt synlige og lesbare for enhver som ferdes i området. Vegetasjonspleien må søke å forene behovet for forståelse av anleggets funksjon, ikke minst ved at skytesektorer opprettholdes, og naturkvalitetene ved anlegget. Større tiltak må derfor godkjennes av kulturminnemyndighetene.