Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Image "chapter-6-77-1.jpg" without description

Verneplanen er ment å danne grunnlaget for fredning etter kulturminneloven. Den er derfor utformet med henblikk på en fremtidig fredningssak. Likeledes er de angitte saksbehandlingsrutinene i tråd med praksis for fredede bygninger.

Verneplanens bestemmelser er begrenset til å gjelde Forsvarets eiendom.

Inndeling i vernekategorier og vernebestemmelser er utformet med utgangspunkt i frednings-hjemlene og bestemmelsene i kulturminneloven (§§ 4, 15, 19, 22a mfl.) og plan- og bygningsloven (§ 25.6).

Dersom katalogisering og bestemmelser etter gjennomført fredning avviker fra verneplanen, vil denne bli revidert.

For automatisk fredete kulturminner gjelder kulturminnelovens kap. II.

Inntil fredningssaken er gjennomført har verneplanen gyldighet som forvaltningsplan i Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren. Verneplanen vil være retningsgivende for Riksantikvarens saksbehandling.

For tiltak som er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven må i tillegg nødvendige tillatelser innhentes fra kommunen.