Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planer i Fredriksvern verfts nærområder

Kommunedelplan Larvik

Larvik kommune er for tiden i ferd med å sluttføre arbeidet med ny kommunedelplan for Stavern. Reguleringsmessige konsekvenser for Fredriksvern er nevnt under 2.3.3.

Reguleringsplan for Risøya

Det foreligger en reguleringsplan for Risøya, godkjent av kommunestyret i Larvik 17.02.99. Risøya er området umiddelbart nord for det gamle verftsområdet, i syd avgrenset av den såkalte Dampskipsbrygga. Ifølge reguleringsbestemmelsene inneholder planen tre reguleringsmessige hovedelementer:

  • Endring av eksisterende bruk fra industri til boligformål.
  • Utbygging/standardhevning av småbåt-/gjestehavn med tilhørende servicearealer.
  • Vern av gruntvannsområde.

Reguleringsplanen stiller krav om bebyggelsesplan for alle felter hvor ny bebyggelse skal oppføres eller eksisterende bruk endres til nytt formål. Reguleringsplanen har en generell bestemmelse om at det ikke skal bygges høyere enn 8,5 meter (mønehøyde) og at det vesentlig skal oppføres trebygninger med røstet takform.

I sin høringsuttalelse til reguleringsplanen påpekte Forsvarsbygg (dengang FBT) at planen i for liten grad presiserte de hensyn som det nære naboskap med Fredriksvern tilsier. Det ble etterlyst en formingsrettleder sammen med planen, utarbeidet på grunnlag av en stedsanalyse for Stavern.

En slik rettleder er for tiden under utarbeidelse av Larvik kommune.

Image "chapter-3-33-1.jpg" without description

GJENVÆRENDE BLOKKHUS. To av de tre blokkhusene som ble oppført i årene 1788-92 eksisterer fortsatt, på hhv. Kirkeberget (a, også kalt Søndre Blokkhusfjell) og Vardeberget (b, også kalt Signalen). Disse er av samme type, bygget av enkelt lafteverk og forsvart med geværer. De ses her i sammenheng med verftsområdet og barakkebebyggelsen. Foto: Ketil Rolseth