Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eksisterende og planlagt bruk

Karljohansvern brukes til ulike formål, hvorav de viktigste er:

 • Administrasjon
 • Skolevirksomhet
 • Øvelsesvirksomhet
 • Lager
 • Verksted
 • Museum
 • Næringsvirksomhet
 • Offentlig virksomhet (sivil)
 • Bolig- og rekreasjonsområde

Forsvarets brukere

Forsvaret har i dag konsentrert størstedelen av sin virksomhet til Møringa og Vealøs i tillegg til Mellomøya og Østøya.

Brukerne er:

 • Befalsskolen for Sjøforsvaret (BSS)
 • Forsvarsbygg
 • HV 03 og 06
 • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) avdeling U
 • Marinemuseet (MMU)
 • Forsvarsmuseet (FMU)
 • Den Kongelige Norske Marines Musikkorps, «Marinemusikken» (KNMM)
 • FLO SJØ Vedlikeholdsdivisjonen (Forsvarets Logistikk Organisasjon)

Etater og virksomheter utenom Forsvaret

I de senere år er det inngått en rekke avtaler med ulike sivile brukere og virksomheter om leie av lokaler i bygninger som fortsatt er i Forsvarets eie. I april 2003 gjaldt følgende avtaler:

0056 Marinemusikken

I 1997 ble det inngått avtale om å opprette en kommunal barnehage i bygningen som tidligere har vært brukt bl.a. som artillerikaserne, sjauerbrakke, bolig for feiermester, marketenteri og offisersmesse. Marinemusikken flyttet inn i 1959 og holdt til i huset i rundt 40 år. Borre/Horten kommune fester grunnarealet og har ansvaret for tilliggende grunn. Kommunen har likeledes bruksavtale ansvaret for vedlikehold av bygningen.

Verneklausul: Verneklasse 1.

0111 Verftsporten, 0132 tidl. Brannstasjon og 0133 Verksted:

50 års leieavtale inngått med Borre Vekst AS (kommunalt selskap). Leietaker Borre Vekst er ansvarlig for vedlikeholdet. I april 2003 sto lokalene uten leietakere.

Verneklausul: Bygningene er fredet (vedtak 18.10.2000).

0129 Magasin A

Deler av bygningen er utleid til Norsk Museum for Fotografi – Preus Fotomuseum. Fotomuseet disponerer 2000m2 i Magasin A der Marinemuseet også har sine lokaler. Leieavtale 25 år med mulighet for forlengelse. Arkitekt Sverre Fehn har vært ansvarlig for innvendig ombygning og innredning til museum.

Verneklausul: Verneklasse 1.

0130 Magasin B

Planer om utvikling av deler av bygningen til nytt museum for Redningsselskapet foreligger, men er inntil videre stilt i bero i påvente av endelig tilbakemelding fra redningsselskapet.

0151 Båthus

Det tidligere torpedobåtskuret har vært utleid til et firma som har drevet båtopplag og slipp. Bygningen er nå fradelt og under forberedelse for salg (mars 2004).

Verneklausul: Verneklasse 1.

0154 Båthus II

Utleid av Forsvaret til Marintec (kortsiktig leieavtale). Bygningen er uten verneklausul og er nå fradelt og under forberedelse for salg.

0155 tidl. Skolebygning SMES samt 0157 tidl. Maskinlaboratoriet SMES:

Bygningene som har vært utleid vært til Borre Vekst AS er uten verneklausul og er p.t. under fradeling.

0030 Sjømilitære Samfunn

Bygningen eies av stiftelsen Sjømilitære Samfunn. Tomten er festet av Forsvaret. Stiftelsen Sjømilitære Samfunn har satt ut driften til en restauratør som leier ut stedet til møter og selskapslokale i tillegg til å drive hotell (åtte rom) og bespisning. Bygningen ble oppført i 1885 som offisersmesse og velferdslokale for offiserene ved daværende Carl Johans Værn Verft. Eiendommen er p.t. under utredning for eventuell fradeling av tomt med henblikk på salg (mars 2004).

Verneklausul: Verneklasse 1.

Eiendommer i Forsvarets eie som er solgt under arbeidet med verneplanen

Horten Industripark (HIP) overtok størstedelen av det tidligere Verftsområdet etter at Marinens hovedverft/senere Horten Verft ble lagt ned. Forsvaret har fortsatt en avtale med HIP om bruk av Bradbenk-kaia til større fartøyer.

I perioden før det innledende arbeidet med verneplanen startet i 1997 ble et utvalg boligeiendommer i søndre del av Marinesamfunnsområdet mot Hortensskogen skilt ut og solgt til private brukere. Dette gjaldt bl.a. 0037 Vollmesterboligen, 0042 Det røde hus og 0044 Stabburet. Siden 1999 har ytterligere en rekke av Forsvarets bygninger blitt solgt til private virksomheter og til boliger. Bygningsmassen har ulik karakter og har vært i bruk både som kontor- og administrasjonsbygg, tidligere kaserner, skolebygg og verksteder. Denne siste leddet i utviklingen har skjedd som følge av innskrenkinger i den militære aktiviteten og etter at Forsvaret samlet størstedelen av den administrative virksomhet til Møringa og nordre del av Marinesamfunnsområdet. fredet og solgt og har gjennomgått senere bruksendringer mens enkelte andre bygninger er solgt med verneklausul:

0036 Administrasjonsbygningen

Trango Eiendom AS overtok eiendommen i 2001. Huset ble opprinnelig oppført som bolig for overlege og regnskapsfører ved Marinens sykehus. Sykehuset som var oppført på tomten nord for 0036, i dag parkeringsplass, ble ødelagt av bombing i 1945. Etter 2. verdenskrig fungerte den en periode som admiralsbolig, senere som administrasjonsbygning. Bygningen ble fredet ved forskrift 18.10.2000 og deretter solgt. Den er nå innvendig rehabilitert og tilbakeført til opprinnelig romdeling og med eldre arkitektoniske detaljer der dette har latt seg gjøre. Bygningen er innredet til kontorer for ulike selvstendige firma.

0039 Murkaserne, 0040 Garnisonsbrakken og 0041 Skole- og økonomibygning.

Horten Boligbyggelag AS overtok de tre bygningene i 2000. 0039 Murkasernen, bygd 1952, ble solgt uten verneklausul. Den gamle Garnisonsbarakken, senere Sjømilitære Korps kaserne, og den tidligere skolebygningen (0040 og 0041) var begge oppført rundt 1850 og hørte til den eldste bygningsmassen på marinestasjonen. 18.10.2000 ble begge bygningene fredet ved forskrift før gjennomføring av salg.

Image "070901a_35_01.jpg" without description

Før artillerikaserne – nå barnehage: Bygningen Marinemusikken, tidligere bl.a. brukt som artillerikaserne og marketenteri, har siden 1997 vært utleid til kommunal barnehage (0056).

0047 Verftssjefens bolig og 0048 Bryggerhus

Tidligere Verftssjefens bolig med uthus er en del av den eldste bygningsmassen på Hortenshalvøya. De hørte til det opprinnelige gjestgiveriet på Horten som ble kjøpt og tatt i bruk til marinestasjonens formål etter 1820. I 2000 ble begge bygningene fredet ved forskrift i forbindelse med planlagt salg. Solgt som privatbolig i 2002.

0042 Det røde hus og 0054 Solbakken

Det røde hus, senere bl.a. Takkelmesterbolig, er det eldste huset på Karljohansvern og tilhørte den eldste delen av det opprinnelige gjestgiveriet, ble solgt med verneklausul for flere år tilbake og ble dermed igjen sivil bolig. Vinteren 2003/ 2004 ble også 0054 Solbakken solgt med verneklausul. Den var opprinnelig oppført som sivil bygning på militær grunn av en marketenter og kjøpmann, men ble senere kjøpt av Forsvaret. Bygningen er idag omgjort til private leiligheter.

Kulturelle aktiviteter

Marinemuseet er en av de sentrale institusjonene på området og et viktig turistmål med et stort antall besøkende hvert år. Museet ble stiftet allerede i 1853 og har holdt til i 0120 Magasin A helt siden dette sto ferdig i 1864. I de senere år har museumsvirksomheten trukket til seg relaterte sivile virksomheter. I 2001 ble Norsk museum for Fotografi (tidl. Preuss fotomuseum) åpnet i 4. etasje i den gamle magasinbygningen. Det har tidligere foreligget planer om å etablere et museum for Redningsbåtselskapet i 0130 Magasin B, men dette er ikke fullstendig utredet og inntil videre stilt i bero.

Karljohansvern blir i økende grad benyttet til kulturformål. Dette gjelder i særlig grad museumsområdet rundt de gamle magasinbygningene 0129 og 0130 Magasin A og B. Her er det også plassert en del gjenstander og installasjoner utendørs, bl.a. en større ubåt som står på land, og senest en eldre MTB i den mellomliggende kanalen. 0124 Laboratoriet som ligger like inntil Magasin A planlegges brukt i forbindelse med den eksisterende museumsvirksomheten.

En arbeidsgruppe sammensatt av interessenter fra kommunen, næringslivet, Forsvaret, brukere og beboere arbeider med en utredning om den videre bruken av Karljohansvern. Basen er planlagt som et besøkssenter også for den museale virksomheten og bidra til opplevelsen av de omkringliggende områdene ved hjelp av «stasjoner» ute i terrenget. Utforming og potensiell drift er under utredning.

Karljohansvernerne er en lokal interessegruppe som arbeider for ivaretagelse og vern av den eldre Marinestasjonen.

Om sommeren har det vært arrangert konserter og andre kulturelle arrangementer på området, bl.a. i forbindelse med Festspillene i Vestfold. I forbindelse med den store Færder-seilasen blir Indre Havn Horten brukt som landingsplass noe som fører en rekke besøkende til området.

På Vealøs blir Norske Løve brukt til enkelte lukkede arrangementer. Fortet ligger imidlertid innenfor det militære området med begrenset bruk.

Fremtidig forvaltning og bruk av området

Karljohansvern vil fortsatt være i militær bruk. Størstedelen av aktiviteten vil knytte seg til BSS skolevirksomhet samt til øvelse- og verdkstedsvirksomhet. En utredning om eventuell overflytting av nåværende skolevirksomhet til Bergen ble imidlertid igangsatt i 2003.

Situasjonen for Mellomøya og Østøya er avklart inntil videre. I de nærmeste årene vil det fortsatt foregå militær virksomhet her, bl.a. øvelser i forbindelse med de militære skolene. Områdene er imidlertid attraktive til friluftsformål og sivilt bruk. En fremtidig videre utredning om dette kan påregnes.

I april 2000 ble det igangsatt en vurdering med hensyn til eventuelt salg og videre utvikling av tidligere militærbygg til sivile formål som åpnet for salg av enkelte eiendommer. Salg er så langt foretatt i begrenset omfang.

Museumsaktiviteten har økt i omfang etter at Fotomuseet sto ferdig. Det er forventet at andre kulturelle aktiviteter på Karljohansvern vil fortsette å øke i takt med etableringen av nye institusjoner og forbedret tilgjengelighet til de som allerede eksisterer. En utredning om et nytt Museum for Redningsselskapet som i dag holder til i kaiområdet på Horten havn, er inntil videre stilt i bero.

Kommunale interessenter har foreslått å etablere en urnelund i tilknytning til Horten kirke, den tidligere Garnisonskirken. I februar 2004 ble arbeidet med en kommunedelplan for Karljohansvern innledet. Forsvarsbygg vil imidlertid inntil videre stå som eier og skal ha styring og kontroll med utviklingen av området som helhet.

Image "070901a_37_01.jpg" without description

Oversiktskart over marinens bygninger og jordeiendommer, Karljohansvern: Kartet, datert 1932, gir en oversikt over størstedelen av Forsvarets område på Karljohansvern, inkludert (feste)tomtene i Keysemark. Størstedelen av eiendommene på vestsiden av Kanalen og Indre Havn er blitt innløst eller overført til kommunen etter 2. verdenskrig. På kartet er det påført en rettelse på Verftsområdet som ikke er blitt realisert. Falkensten og Brårudåsen er ikke medtatt på dette kartet.