Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nasjonale festningsverk

I pakt med den økende erkjennelse av hvilke kulturverdier Forsvaret besitter fremla Forsvarsdepartementet i 1993 St.meld. nr. 54 (1992–1993) Nasjonale festningsverk. Her er det behandlet ti større og fire mindre festningsverk i Forsvarets eie. Meldingen konstaterer at kulturminnevern er et sektorovergripende ansvar som Forsvaret må ta sin del av. I meldingen trekker Forsvarsdepartementet opp en del grunnleggende retningslinjer for forvaltning av de nasjonale festningsverkene, herunder at det må utarbeides forvaltningsplaner.

Forsvarets egne forpliktelser når det gjelder kulturminnevern er nedfelt i Forsvarsdepartementets tjenestedirektiv for eiendommer, bygg og anlegg. Her heter det under kap. 8.2 at «Forsvaret skal, der det er regningssvarende, ønskelig og praktisk mulig for Forsvarets primærproduksjon, søke å utnytte kulturminnene til egen virksomhet. Der dette ikke er hensiktsmessig eller der FD gir spesielle bestemmelser, skal kulturminnene søkes avhendet med klausul om bevaring. »

I Forsvarsdepartementets vedtekter for Forsvarsbygg (fastsatt av departementet 21.12.2001) heter det under kap. 2 («Hovedoppgaver») at Forsvarsbygg skal «ha ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av EBA, herunder at vernehensynet er ivaretatt ved forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale festningsverk, øvrige byggverk og minnesmerker av kulturhistorisk verdi, samt ivareta miljøhensyn for EBA.»

Kulturminner og kulturmiljøer inngår i Handlingsplan for Forsvarets miljøvernarbeid (2002) som et av åtte sektorvise arbeidsmål. Kulturminnevern er videre synliggjort i Forsvarsbudsjettets kapitel 1795, Kulturelle og allmennyttige formål.

Image "070901a_21_01.jpg" without description
ARKITEKTONISKE Kvaliteter: Eksersehuset på Karljohansvern er det eneste av de eldre militære ekserser- eller gymnastikk-lokalene som fortsatt er i aktivt bruk til opprinnelige formål (0090). Her utsnitt av vegg med påmalt vindu som er «satt inn» for å skape en harmonisk struktur i denne delen av fasaden.