Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Etablissementet Møvik fort

Innledning

Ekstyske kystfort utgjorde i mange år en viktig del av det norske kystforsvaret. Selv om mange kystfort ble demolert og forlatt i de første årene etter annen verdenskrig, gikk en rekke av dem inn i Forsvarets oppsetninger. Kanoner og annet utstyr var i bruk i flere tiår. Senere ble mange nedlagt som kystfort, men fikk ny aktivitet innad i Forsvaret i form av øvingsvirksomhet og i enkelte tilfeller kombinert med museumsdrift eller i sambruk med sivile instanser.

I dag er alle kystfortene nedlagt som operative forsvarsanlegg, men de tre store fortene på Møvik, Austrått og Trondenes er bevart som viktige kulturminner og drives som museum.

Image "071769a_21_01.jpg" without description

Møvik fort ligger vest for Kristiansand. Batteriet har god utsikt over rett ut i Skagerrak. Oppgaven var å kontrollere innseilingen til Østersjøen sammen med søsterbatteriet på Hanstholm i Danmark. Foto: NIKU.

Arealer

Etablissementet Møvik fort omfatter et areal på ca. 520 daa og er eiet av Staten ved Forsvarsdepartementet. Arealene består av:

  • Gnr. 7, bnr. 42, som omfatter et leid areal i forbindelse med veien opp til fortsområdet.
  • Gnr. 7, bnr. 88, som omfatter den sørøstlige delen av etablissementet med den gjenværende kanonen.
  • Gnr. 7, bnr. 237, som omfatter et større område sentralt i etablissement og de vestlige delene inklusiv kasematten og bygningsruiner.
  • Gnr. 7, bnr. 266, som omfatter et område nord på etablissementet uten særlige spor etter det ekstyske fortet.
  • Gnr. 7, bnr. 267, som omfatter et større område nordvest i etablissementet med flere lagerbygg, bl.a. ammunisjonsmagasinet (inv.nr. 0055).
  • Gnr. 7, bnr. 268, som omfatter et større område mot øst med to kanonbrønner og øvrige spor etter det ekstyske fortet.
  • Gnr. 7, bnr. 269, som omfatter det nordre leirområdet.
  • Gnr. 7, bnr. 270, som omfatter et mindre område nordvest uten særlige spor etter det ekstyske fortet.
  • Gnr. 7, bnr. 276, som omfatter et mindre område sørøst.
Image "071769a_22_01.jpg" without description

Museumskanonen på Møvik fort med kasematten i bakgrunnen. Foto: NIKU.

I tillegg har Forsvaret en stedsvarig rett til å legge kabel over gnr. 7, bnr. 1 som ligger i sørøst, og leier vederlagsfritt grunn til en telefonbunker på gnr. 7, bnr. 34.

Bygninger og anlegg

Møvik fort inneholder totalt 65 inventarnummer (bygninger og anlegg registrert i Forsvarets helhetlige eiendomsregister) med et samlet gulvareal på 6849 m2. Bygningsmassen stammer fra flere utbyggingsfaser. Bygninger og anlegg som er inkludert i vernet er nærmere beskrevet i verneplanens katalogdel. Totalt inneholder katalogen tre byggverk med et samlet gulvareal på ca. 1400 m2. I tillegg til byggverkene nevnt i katalogen finnes det to store kanonbrønner, ett ammunisjonsmagasin, en rekke bunkere, luftvern- og nærforsvarsstillinger og et stort antall grunnmurer og ruiner etter bygg oppført av okkupasjonsmakten.

Se for øvrig verneplanens kapittel om Kulturmiljøet og Katalog for en beskrivelse av miljøet og de enkelte bygninger, samt 10 Inventar- og eiendomskart for kartfestning av arealer, bygninger og anlegg.

Forvaltning

Ansvar for eiendommen

Eiendommen ble i juni 2003 utrangert og er i dag underlagt Forsvarsbygg. Ettersom eiendommen er nevnt i St.meld. nr. 54 (1992–93) skal eiendommen fortsatt være i statlig eie.

Forsvarsbygg har ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold vedrørende alle bygninger og anlegg på Møvik fort, bortsett fra de områdene som disponeres av Kristiansand kommune ved stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum Møvig. Selv om området disponeres av kommunen, ligger det i bruksavtalen at Forsvaret skal holdes orientert om tiltak på området.

Bruksavtaler

Ved avtale av 04.06.92 overtok Kristiansand kommune disposisjonsretten til et nærmere angitt område på Forsvarets eiendom. Kommunen har overlatt driften og det daglige vedlikehold av dette området til Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum, som står for formidlingsvirksomheten på området.

Image "071769a_23_01.jpg" without description

Rester etter skinnegangen på Møvik fort hvor man fraktet ammunisjon til kanonene. Jernbanen er siden blitt reetablert. Foto: NIKU.

Avtalen gir kommunen rett til å gjennomføre tiltak slik at de arealene som nyttes til museum blir tilgjengelig for allmennheten, ved for eksempel opparbeidelse av parkeringsplasser, toaletter, stier etc. Kommunen forplikter å holde Forsvaret orientert om hvordan bygninger og andre faste konstruksjoner vedlikeholdes, og hvordan området opparbeides.

Staten v/ Forsvarsdepartementet (FD) står imidlertid fortsatt som eier og skal ha styring og kontroll med utviklingen av området. Avtalen med kommunen og organiseringen av den museale virksomheten er under reforhandling.

Eksisterende og planlagt bruk

Møvik fort brukes i dag i hovedsak som museum og friluftsområde. Forsvaret brukte eiendom som lager og øvelsesområde, men denne virksomheten opphørte i 2003.

Forsvarets brukere

Etter av Møvik fort ble nedlagt som aktivt militært anlegg etter stortingsvedtak i 1958, ble fortet overtatt av HV-07 som øvingsområde. Øvingsvirksomheten opphørte 2003.

Etater og virksomheter utenom Forsvaret

Den største institusjonen på området foruten Forsvaret er knyttet til utstillingsvirksomheten. Kristiansand kommune ved Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum driver omvisning på et avgrenset område. Kanonmuseet er et viktig turistmål med over 13.000 besøkende hvert år. Dette området er avgrenset med gjerder mot Forsvarets øvrige eiendom.

Stiftelsen ble opprettet etter et initiativ fra Reiselivslaget for Kristiansand Distrikt i 1984. Formålet var å dannet et kanon- og forsvarsmuseum i Kristiansand. Gjennom et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Distriktskommando Sørlandet og Sørlandet sjøforsvarsdistrikt falt valget på Møvik og statutter ble utarbeidet. Formelt ble stiftelsen opprettet etter vedtak i Kristiansand kommunestyre i 1991.1

Stiftelsens formål er å drive et avgrenset område inne på Forsvarets eiendom som museum. Den skal bevare kanonstillingen med bygning og inventar som et forsvarshistorisk kulturminne for ettertiden. Gjennom museet skal stiftelsen drive undervisning om norsk forsvarshistorie med vekt på Kristiansand by. Stiftelsen har etablert et forsvarshistorisk museum lagt til kanon II (inv.nr. 1005).

Image "071769a_24_01.jpg" without description

Austrått fort med den tilflyttede avstandsmåleren til venstre.Foto: NIKU.

Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum har de senere år mottatt støtte fra FMU til vedlikehold av selve kanonen. Bevilgningen er forbeholdt vedlikehold av våpenteknisk utstyr.

Kulturelle aktiviteter

I tillegg til museumsvirksomheten, har 1005 kasematten blitt tatt i bruk i forbindelse med noen av musikkfestivalen Quart-festivalens konserter. Kasematten er videre brukt i teateroppsetning. I den forbindelse ble det bygget provisoriske sitteplasser inne i kanonbrønnen. Forsvarsbygg har i 2006 tilrettelagt for publikum gjennom en natur- og kulturvandring, med tilhørende hefte.

Fremtidig bruk

Den militære bruken er som nevnt opphørt og området vil gå mer og mer over til sivil bruk. Forsvarsbygg planlegger et større utviklingsprosjekt på områdene utenfor verneområdet. Arealene innenfor verneområdet kan tenkes å huse enkelte begrensede fellesfunksjoner for boligområdene rundt.

I 2000 og 2001 ble det gjennomført et omfattende sikringsprosjektsatt på eiendommen. Potensielle farer for mennesker og dyr er fjernet, løpegraver og bunkere støpt igjen slik at området trygt kan brukes som friluftsareal.

Museumsaktiviteten vil også opprettholde dagens nivå eller øke i omfang. Det er i denne sammenheng viktig at virksomheten i hovedsak konsentrerer seg om sporene etter det opprinnelige ekstyske kystfortet.

1 Sak 48/91 Kristiansand kommunestyre. Etablering av Stiftelse for kanonmuseum/forsvarsmuseum