Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vernesituasjon

Eksisterende vernestatus

Følgende inventarnummer er i Landsverneplanen ført opp i verneklasse 1 og senere fredet:

Inv.nr.

Navn

1001130055

Bunker

1001131004

Kanon II

1001131005

Kanon I

I tillegg til de ovenfor nevnte inventarnummerne, er alle spor etter militær virksomhet innenfor angitt verneområde inkludert i vernet.

Kristiansand kommune har ført opp tre objekter innenfor Forsvarets eiendom ved Møvik fort på sin bevaringsliste i kulturminnevernplanen for Kristiansand kommune.1 Den restaurerte kanonen (inv. nr. 1004) og kasematten (inv.nr. 1005) er sammen med en kompassrose sør for inv.nr. 1004 ført opp som objekter som er viktige i regional og nasjonal sammenheng. De tre objektene er kategorisert som fredningsverdige. Det står videre at i regulerings- og byggesaksbehandlingen skal objektene sikres et nødvendig areal slik at opplevelsen av dem i landskapet opprettholdes. Det skal også vises stor pietet ved innpassing av nybygg og annet i de nære omgivelser. Møvik fort inngår videre i et område som Kristiansand kommune skriver er et av deres viktigste kulturhistoriske referanseområder, der de ulike enkeltobjektene må innpasses i en samlet plan for området.2

Image "071769a_32_01.jpg" without description

Møvik fort. Foto: NIKU.

Reguleringsmessige forhold

I Kristiansand kommuneplans arealdel for perioden 1995–2006 er Forsvarets eiendom på Møvik regulert til område for Forsvaret. Området nord for Forsvarets eiendom er regulert til bebyggelse. Arealet vestenfor og deler av området øst for Forsvarets eiendom er regulert til områder med spesielle naturvern- og friluftsinteresser. Området sørøst er båndlagt ut fra militære hensyn. Helt i sør grenser Forsvarets område mot et friområde.

Det er i perioden 1999–2001 fremmet flere reguleringsforslag som berører Forsvarets eiendom uten at det har skjedd noen endring i eiendommens reguleringsstatus. Det er fremmet en rekke ønsker om boligbygging både utenfor å på Forsvarets eiendom. I forbindelse med avhending de delene av eiendommen som ikke er inkludert i verneområdet, vil det være nødvendig med utarbeidelse av en ny reguleringsplan som både ivareta verneverdier og eiendommens øvrige verdier.

Fra tidligere saksbehandling er det grunn til å legge merke til Miljøverndepartementets merknader om at området som kommunen ønsket å bruke til boligformål er underlagt kommunens egen kystsoneplan, og at sistnevnte plan skal ha forrang. Miljøverndepartementet mente derfor at kommunestyrets vedtak var ugyldig.

Eksisterende saksbehandlingsrutiner og forvaltningspraksis

Ettersom vernet av de ovenfor nevnte objektene er av relativ ny dato, har det ikke eksistert klare saksbehandlingsrutiner. Leieavtalen mellom Forsvaret og Kristiansand kommune gir kommunen rett til å opparbeide og vedlikeholde området som omfattes av avtalen. Forsvaret skal imidlertid holdes orientert om tiltak som blir utført.

Nasjonale Festningsverk er fra sommeren 2003 ansvarlig for tilstrekkelige midler til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

I tillegg har Forsvarsmuseet gitt et årlig tilskudd til teknisk vedlikehold av kanonen. Kristiansand kommune har gitt tilsvarende beløp i driftsstøtte til stiftelsen som disponerer området på vegne av kommunen.

Spørsmål om endringer utover vanlig vedlikehold blir forelagt Riksantikvaren til vurdering. NFV er her saksforberedende instans med Forsvarsmuseet som militærhistorisk rådgiver.

Se for øvrig saksbehandlingsrutiner.

Planer i etablissementenes nærområder

I forslag til ny arealdel i Kommuneplan for Kristiansand er det ikke endringer i nærområdene som varsler ny aktivitet nær etablissementet. Private aktører arbeider imidlertid for etablering av boliger nær Forsvarets eiendom.

1 Kulturminnevernplan for Kristiansand kommune, del 2, Bevaringsliste, Kristiansand 1990.

2 Vern av kulturminner i Kristiansand, del, 1, Kulturminnekomiteen, Kristiansand 1990.