Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Støyreduserende tiltak på boliger

Hvem kan regne med å få tiltak?
Alle boliger i gul støysone har fått tilbud om befaring med tanke på støytiltak, for å oppfylle reguleringsbestemmelsenes krav til innendørs lydnivå. Unntaket gjelder for de boliger som ble bygget etter at reguleringsplanen ble endelig vedtatt, og som dermed skal følge krav i reguleringsplanen.

Dette betyr at ca. 1250 boliger har fått tilbud om befaring. Ikke alle boligene som ble utredet får tilbud om tiltak, da en del boliger oppfyller kravene til innendørs lydnivå uten at tiltak blir gjennomført. Dette gjelder rundt 500 boliger.

Befaringer og utredninger av boliger ble gjennomført av Multiconsult på vegne av Forsvarsbygg for å innhente nødvendig informasjon om bygget og for å avklare behov og omfang av eventuelle tiltak. Befaringene startet opp høsten 2015 og ble avsluttet høsten 2018.

Når blir tiltak gjennomført?
Nøyaktig når hver enkelt bolig får utført arbeidene avtales med hver enkelt boligeier og blir gjennomført i en rekkefølge som er mest mulig effektiv. 

Hver enkelt bolig med krav på tiltak blir en del av én av flere entrepriser og blir en del av en anbudsprosess som lyses ut på normalt vis. Oppstart vil derfor følge etter befaring, prosjektering og anbudsprosess.

Arbeid med støytiltak startet opp i januar 2017. I følge reguleringsbestemmelsene skal prosessen med støyisoleringstiltak være sluttført innen utgangen av 2019.

Forsvarsbygg søkte kommunen om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene om støy og fikk i vedtak av Fylkesmannen to år forlenget frist for enkelte avbøtende tiltak. 

Får noen bilder på Agdenes støytiltak?
Ja. 51 boliger på Agdenes har fått befaring for støytiltak og totalt 25 boliger fikk tilbud om støytiltak. Videre hadde 139 fritidsboliger på Agdenes krav på vurdering for støyisolerende tiltak (se «Får fritidsboliger tilbud om støytiltak?»). Støytiltaksarbeidene på både boliger og fritidsboliger på Agdenes ventes ferdigstilt høsten 2020. 

Hvordan er prosessen fra A til Å fra befaring til gjennomførte tiltak?
Oversikten nedenfor viser prosessen for utførelse av støytiltak, fra første henvendelse og til ferdig utførte tiltak og til ett-årsbefaring. Formålet er å gjøre det mer klart for boligeierne hva som skal skje og når, omtrentlig varighet og hvem som til enhver tid er involvert. (Oversikten vil kunne bli endret.)

Hver enkelt boligeier vil på felles informasjonsmøte, og evt individuelle møter, få nærmere klarhet i prosess og utførelse av tiltakene på deres bolig.

Oversikt støytiltak

Last ned pdf av oversikten.

Hvem er kontaktpunkt under utførelse av tiltakene?
Det er byggeleder, innleid av Forsvarsbygg, som er kontaktpunkt mellom entreprenør og boligeier under utførelse av tiltakene. Byggeleder har en viktig rolle med å følge opp arbeidene underveis. Boligeierne møter byggeleder første gang i felles informasjonsmøte for alle boligeiere innenfor neste anbud/entreprise og han/hun vil følge hver boligeier tett opp i resten av prosessen. Se informasjonsside om støytiltak for kontaktopplysninger.

Hvordan kan vi være sikre på at tiltakene som utføres er med rett kvalitet?
Byggeleder følger opp entreprenør tett under hele prosessen ved utførelse av tiltakene og frem til ferdigstillelse. Forsvarsbygg har ansvaret for å signere avtale med entreprenør i henhold til regelverket.

Det holdes oppstartsmøter med hver enkelt boligeier der boligeier, Forsvarsbygg og entreprenør deltar. Her går vi gjennom detaljer for utførelse av arbeidene og avklarer forventninger. Byggeleder følger opp arbeidene som utføres, men dersom boligeier skulle oppdage feil eller være usikker på det som utføres underveis i prosessen, er byggeleder kontaktpunkt.

Boligeier skal ikke overta huset med utførte støytiltak før vi har sikret at tiltakene er godkjent og riktig utført.

Vil boligeierne få noen form for erstatning ved feil utførelse eller overskridelse i fremdriftsplan for tiltakene?
Entreprenøren vil få dagbøter for overskridelse i fremdriftsplan. Boligeierne vil ikke få noen økonomisk kompensasjon, ut over den summen som alle boligeiere får utbetalt fra entreprenør (2000,- per eiendom). Summen er nedfelt i avtalen mellom Forsvarsbygg og entreprenør.

Hvordan ble befaringene gjennomført?
Multiconsult gjennomførte befaringene på vegne av Forsvarsbygg. På befaringen ble det tatt mål i alle oppholdsrom, registrert oppbygning av tak og yttervegger, tatt bilder innendørs og utendørs, og kartlagt eksisterende ventilasjonsforhold.

Informasjon om befaringene ble beskrevet i brevet som ble sendt til boligeier (Se brevet på informasjonsside om støytiltak). 

Informasjon og registreringer fra befaringene legges til grunn i det videre arbeidet. Innendørs lydnivå og behov for eventuelle ekstra tiltak beregnes i henhold til anerkjente beregningsmetoder. Det ble ikke foretatt lydmålinger på befaringen.

Hva skjer hvis konklusjonen er at min bolig skal ha tiltak?
Hvis Multiconsults undersøkelser viser at en bolig skal ha tiltak blir disse først beskrevet og presentert for boligeier i en naborapport. Deretter inngås en avtale med boligeier om omfanget av de byggmessige tiltakene som skal til for å oppfylle kravene til innendørs lydnivå. Så utarbeides det et arbeidsgrunnlag med detaljert beskrivelse av tiltak og utførelse. Byggebeskrivelsen danner grunnlaget for valg av entreprenør og utførelse av arbeidet. Forsvarsbygg har ansvar og betaler for hele dette arbeidet. (Se mal for avtale med boligeiere som får tilbud om støytiltak på informasjonsside om støytiltak).

Hva om min bolig ikke har rett på tiltak?
Rundt 500 som har hatt befaring får ikke tilbud om støytiltak. Årsaken til at det ble gjennomført flere befaringer enn hvor mange som får tiltak, var for å sikre at alle boliger som hadde behov for støytiltak skulle få det, i henhold til gjeldende reguleringsbestemmelser. De som har hatt befaring, men ikke har rett på tiltak, vil få informasjon enten via brev eller via e-post. Det utarbeides naborapport også for boliger som ikke får tiltak og denne legges også ved. Boligeiere dette angår vil motta brev etter hvert som vi har kapasitet til å sende de ut. Boliger som har rett på tiltak prioriteres, da de er tilknyttet prosess med entrepriser.

Hva er slags tiltak er det snakk om?
Aktuelle støyreduserende tiltak kan være utskifting av ventiler og/eller vinduer i noen eller alle rom med støyfølsomt bruk (oppholdsrom). Det kan også bli behov for å gjøre innvendige eller utvendige tiltak på vegger og/eller tak. Tiltakene vil variere og tilpasses hver enkelt bolig for å oppfylle reguleringsplanens bestemmelser.

Hva vil det si at det etter en kost-nytte-vurdering ikke gjøres tiltak?
Ved kost-nytte-vurderinger ses det på hvor mye et foreslått tiltak vil redusere i dB opp mot kostnadene for tiltaket. Jo lavere innendørs lydnivå før tiltak, jo mer reduseres hva som anses som akseptable kostnader. Det er også forskjeller på hvilke rom det gjelder (stue, kjøkken, soverom).

Får fritidsboliger tilbud om støytiltak?
Ja. I utgangspunktet var ikke fritidsboliger omfattet i reguleringsbestemmelsene som bygg som skulle vurderes for støytiltak, men i desember 2018 konkluderte Kommunal- og moderniseringsdepartementet med at fritidsboliger rundt Ørland flystasjon ville ha krav på støyisolerende tiltak.

Det er 195 fritidsboliger i gul støysone som vil få tilbud om undersøkelse for støytiltak. 139 fritidsboliger er på Agdenes og 56 på Ørland. Det er også 7 fritidsboliger i rød støysone og disse vil også få tilbud om støytiltak dersom de avslår innløsning.

I henhold til reguleringsbestemmelsene skal eksisterende bebyggelse med støyfølsomt formål sikres innendørs lydnivå tilsvarende lydklasse C (30 dB), mens der dette ikke er mulig, ut fra bygningstekniske forhold eller et forsvarlig kost-nytte forhold, skal lydklasse D (35 dB) overholdes.

Dette innebærer at det uansett støyisoleres ned til 35 dB, mens det mellom 30 dB og 35 dB gjøres en kost-nytte vurdering. 

Se faktaark om støytiltak på fritidsboliger.

Hva er det som avgjør om en bygning er en fritidsbolig?
Det som avgjør om en bygning defineres som enebolig, våningshus eller fritidsbolig (eller en annen type bygning) er bygningens kategori. Dette fremkommer i matrikkelen, Norges offisielle register over fast eiendom, og føres av kommunen.

Kan man gjennomføre støytiltakene i egen regi og få refundert kostnadene av Forsvarsbygg?
Nei, fordi Forsvarsbygg er ansvarlig tiltakshaver for støyutbedringen, og må ha kontroll på hele prosessen for å sikre at de relevante kravene i reguleringsbestemmelsene blir oppfylt.  

Kan boligeier engasjere Forsvarsbygg sin entreprenør til å gjøre tilleggs-/endringsarbeid, for boligeiers regning og risiko, mens entreprenøren utfører støytiltaksarbeidene?
Siden Forsvarsbygg er tiltakshaver for arbeidene og flere hundre boliger skal få tiltak innenfor en stram tidsramme, har vi ikke kapasitet til å inngå skreddersydde avtaler med hver enkelt. Dersom entreprenøren har tid og anledning til å påta seg tilleggsarbeid, og dette verken medfører noen forsinkelse i oppdraget eller at Forsvarsbygg som tiltakshaver påtar seg noe ansvar, kan dette aksepteres etter avtale med Forsvarsbygg. Slike forhold er nærmere regulert i avtalemalen som legges til grunn for avtalen mellom Forsvarsbygg og bygningseier.

Mer informasjon?
Vi har eget prosjektkontor for berørte av utbyggingen i 1. etg. i Meieriveien 5 i Brekstad sentrum (Næringsgården). Åpningstider er 9-15, men det er mulig å gjøre spesifikke avtaler.

Se byggeledernes kontaktinformasjon her.

Du kan også kontakte oss på post@forsvarsbygg.no.

Se kart

Informasjonsside - Støytiltak

På denne siden har vi samlet aktuelle dokumenter og informasjon relatert til prosessen for støytiltak.

Informasjonsside - støyreduserende tiltak

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.