Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Eiendomsforhold

Dagens eiendomsforhold

Den største delen av området som omtales som Bergenhus festning (Holmen, Koengen og Sverresborg) og som omfattes av verneplanen, eies av Staten v/ Forsvarsdepartementet (FD). (se kart nr. 3 Eiendomskart). Eiendommen har gnr. 167, bnr. 895 og bnr. 897. Bnr. 897 omfatter et område (ca. 1.9 daa) rundt inventarnummer 0010, Regimentsbygget. Bnr. 895 omfatter den øvrige delen av festningsområdet.

Håkonshallen, Rosenkrantztårnet, Stallbygningen samt Jørgen Hanssøns ringmur med Portkastellet eies av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og forvaltes av Statsbygg.

Hele Bergenhus festning er på ca. 73.2 daa.

Grunneier: Staten ved FD.

Eiere av bygg og anlegg: Staten v/ FD og FAD.

 

Historiske eiendomsforhold

Innholdet i begrepet «Bergenhus» har variert en del opp gjennom årene. Festningsmessig ble det knyttet til alle fortifikasjonene i byen; selve slottsområdet, Sverresborg, Fredriksberg, Nordnes, Sydnes og Fredriksholm. Videre var Bergenhus navnet på administrasjonsområdet som lå med sentrum i Bergen. Opprinnelig omfattet området hele det Nordenfjeldske Norge, men ble senere innskrenket til å gjelde større eller mindre deler av Vestlandet. I tillegg var Bergenhus betegnelsen for det landmilitære forsvaret i samme område helt fram til 1930.

Det vi i dag tenker på med Bergenhus festning (Holmen, Koengen og Sverresborg) har opprinnelig omfattet et større område. I 1873 ble områder nordøst for Sverresborg og sørlige deler av Koengen overført til andre offentlige etater og private grunneiere. I tillegg ble det avhendet betydelige arealer (ca. 16.6 daa) på Dreggsalmenningen og Bradbenken med hjemmel i St. prp. nr. 75 fra 1897. I 1917 overtok Norges statsbaner ca. 7 daa på Koengen for bygging av jernbane til Skoltegrunnskaien (gnr. 167, bnr. 900). Bergen kommunale kraftselskaps bygning på Koengen (gnr.167, bnr. 901) ble oppført i 1965.