Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Offentlige publikasjoner etc.

Stortings- og regjeringsdokumenter

St.prp. nr. 109 (1906–07).

Kgl.res. av 30.12.1909.

St.prp. nr. 26 (1915).

St.prp. nr. 1 (1926(–27)).

Stortingets beslutning av 12. juli 1907 og 17. august 1908.

St.meld. nr. 33 (2008–2009).

Øvrige kilder og publikasjoner fra det offentlige

”Bygninger og anlegg i landsverneplan for Forsvaret. Fredning ved forskrift med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a jf. § 15 - høring”. Brev fra Riksantikvaren 26. jan. 2004.

”Bygninger og anlegg i landsverneplan for Forsvaret. Vedtak om fredning ved forskrift med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a jf. § 15”. Brev fra Riksantikvaren 6. mai 2004.

Landsverneplan for Forsvaret. Verneplan for eiendommer, bygninger og anlegg. Katalog Sør- og Vestlandet. Trøndelag og Nord-Norge. Forsvarets Bygningstjeneste. Oslo, 2000.

Landsverneplan for Forsvaret. Verneplan for eiendommer, bygninger og anlegg. Katalog Østlandet. Forsvarets Bygningstjeneste. Oslo, 2000.

Verneplan for Hegra festning. Forsvarsbygg. Oslo, 2006.

Verneplan for Vardøhus festning. Forsvarsbygg. Oslo, 2006.

”Handlingsplan. Forsvarets miljøvernarbeid”. Forsvarsdepartementet. Oslo, 2002.

”Retningslinjer for tjenestefeltet eiendommer, bygg og anlegg.” Forsvarsdepartementet. Oslo, 2010.

Stortingsmelding nr. 54 (1992–93) Nasjonale festningsverk. Forsvarsdepartementet. Oslo, 1993.

Verneplan for kulturmiljø. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Steinkjer, 1995.

”Fortegnelse over Statens eiendommer (befestningene). Nr. 60”. (Eiendommer ved utgangen av 1930 mv.)

”Statens eiendommer (festningene). 1ste tillegg til hovedfortegnelsen av 1932 [...]”. Oslo, 1937.

”Ingeniørgeologisk bistand Værdalske befestninger”. Notat til NFV fra Sweco Norge AS datert 9/7 2009