Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kulturmiljøet og verneverdier

De verdalske befestninger ligger i Inndal i Verdal kommune, og besto opprinnelig av fire befestede anlegg og Vaterholmen leir. Leiren ligger nede ved elven Inna, mens Nordre og Søndre fjellgalleri ligger lenger øst, oppe i dalsiden på hver side av elva i et trangt pass. Blokkhuset er plassert på en knaus over leiren, noe tilbaketrukket fra dalen. I tillegg fantes kanonstillinger på Bergylen (Bergugleberget) lenger vest i dalføret.

Søndre fjellgalleri (inventarnr. 1001) ligger inne i fjellet sør for elva og skulle forsvare veien med hurtigskytende kanon og mitraljøser. Inne i fjellet ligger tunneler for innkvartering, kjøkken og maskinstasjon med oljerom. Himling av bølgeblikk-kledning.

Nordre fjellgalleri (inventarnr. 1002) skulle beskyte mellomriksveien og seinere også fly. Galleriet er bygget for 8,4 cm kanoner og mitraljøser. Inventaret er sprengt ut som en 90 meter lang tunnel med flere siderom. Anlegget har forlegningsrom, toalett, kjøkken, proviantrom, maskinrom, radiorom, ammunisjonslager, bensinrom, oljerom og egen brønn.

Blokkhuset (inventarnr. 1003) ligger delvis nedsprengt i fjell, delvis i dagen og er bygget av jern og betong. Bygningen i to etasjer har tre fløyer som sammen danner en y-form. Bygget har én meter tykke vegger, skulle gi forsvar i alle retninger og er for dette formål utstyrt med skyteskår for gevær og mitraljøser. Innvendig finnes brisker, kjeller, oppholdsrom, kjøkken og lager. Opprinnelige piggtrådsperringer på 10–12 m er intakte.

Beliggenheten til fjellgalleriene er relativt vanskelig, noe som har avstedkommet spesielle konstruksjoner av trapper og stiger samt øvrig atkomstelementer som gangbroer langs elva og øvrige sti- og veisystemer. I tillegg finnes en rekke militærhistoriske spor som piggtrådsperringer, sperreporter mv. På bakgrunn av dette ble det tatt inn to militærhistoriske landskap i landsverneplanen. Denne verneplanen definerer piggtrådsperringene ved Blokkhuset som et tredje verneområde.

Nordre fjellgalleri og Blokkhuset gjennomgikk rehabilitering på midten av 1990-tallet og Søndre fjellgalleri ti år seinere. Alle er nå gjort tilgjengelig for publikum.