Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rutine ved tiltak innenfor Forsvarets kulturhistoriske EBA

1. Innledende fase

 • Tiltakshaver skal tidligst mulig ta kontakt med NFVs seksjon kulturminne for avklaring av premisser for gjennomføring av tiltaket.
 • Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene, skal søknad utformes i samarbeid med NFVs seksjon kulturminne.
 • Tiltakshaver er ansvarlig for evt. forhåndskontakt eller konferanse med etat for plan- og byggesak eller andre kommunale etater. Evt. søknad skal som hovedregel først avklares med kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.

2. Framlegging av sak for Riksantikvaren

 • Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighet, skal søknaden sendes til Riksantikvaren for godkjenning.
 • NFVs seksjon kulturminne kan legge fram saken for RA i sin helhet, evt. bistå som støtte til andre enheter i Forsvarsbygg. Det forretningsområde som har ansvaret for prosjektet, skal ha anledning til å delta i møter med Riksantikvaren.
 • NFVs seksjon kulturminne klargjør i samarbeid med Riksantikvaren hvilket mandat kulturminnefaglig rådgiver har til å treffe avgjørelser, og hvordan Riksantikvaren selv vil følge opp saken.

3. Oppfølgning og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

 • For alle tiltak innenfor kulturhistorisk EBA skal kulturminnefaglig rådgivning og kvalitetssikring inngå i prosjektet.
 • For alle tiltak på fredete bygninger, verneklasse 1 og 2, samt endringer i frednings/verneområder, som er søknadspliktige i henhold til kulturminneloven og/eller går ut over vanlig vedlikehold, skal NFVs seksjon kulturminne være kulturminnefaglig rådgiver. Evtentuelle øvrige kulturminnefaglige rådgivningsbehov avklares mellom NFVs seksjon kulturminne og tiltakshaver.
 • For alle tiltak innenfor kulturhistorisk EBA kan NFVs seksjon kulturminne bistå med rådgiving og kvalitetssikring, herunder blant annet
  - være kontaktpunkt mot Riksantikvaren
  - påse at tiltaket holder seg innenfor rammene som er gitt i kulturminnemyndighetens vedtak
  - bringe fram kulturminnefaglig informasjon, og sørge for at det blir gjort nødvendige undersøkelser på stedet
  - påse at kulturminnefaglige hensyn blir tilgodesett i tegnings- og beskrivelsesmaterialet
  - påse at det blir stilt tilstrekkelig krav til utførende firmaer vedrørende kunnskap om tradisjonelle byggemetoder og materialbruk
  - være rådgiver og kontrollør vedrørende detaljutførelse
  - påse at undersøkelser og arbeider blir tilfredsstillende dokumentert