Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vern

Vern av inventarene i De verdalske befestninger er forankret i landsverneplanen for Forsvaret og i Riksantikvarens fredning 06.05.2004, der formålet er å sikre og bevare et representativt utvalg bygninger og anlegg knyttet til hele spekteret av Forsvarets virksomhet. Kulturminnene skal vise den militærhistoriske utviklingen i Norge fra 1700-tallet og fram til i dag. Vernet skal sikre de arkitektoniske, militærhistoriske og øvrige kulturhistoriske verdiene ved de enkelte etablissementene slik de er beskrevet i Landsverneplan for Forsvaret.1

Formålet med vern av inventarene er å ta vare på et fortifikatorisk anlegg fra tiden omkring unionsoppløsningen som i stor grad er bevart med høy grad av opprinnelighet i et område med svært lang forsvarshistorie. Dette begrunnes videre med anleggets ”[...] tilknytning til en sentral periode i Forsvarets historie [...]” og at dette gir ”[...] det fortifikatoriske anlegget stor nasjonal militærhistorisk verdi. Anleggets opprinnelighet og lesbarhet gjør det i antikvarisk sammenheng meget bevaringsverdig.”2

Vern av inventarenes eksteriør skal sikre inventarenes arkitektur og hovedpreg. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører og vinduer, overflater og eventuell dekor skal bevares.

Formålet med vern av bygningenes interiør er å bevare rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater samt tekniske installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon.

Formålet med vern av de militærhistoriske landskapene er å sikre den totale opplevelsen av ulike typer militære minner; observasjonsposter, stillinger, sperringer, trapper, tufter, stier mv. innenfor et avgrenset område. Samlet utgjør de ulike elementene en kilde til kunnskap om, og opplevelse av, det historiske anlegget. Bygnings- og anleggsrester skal derfor ligge tilbake som spor i landskapet.

1 ”Bygninger og anlegg i landsverneplan for Forsvaret [...]”.
2 Landsverneplan for Forsvaret, s. 236.