Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

Innledning

Forsvarsbygg har forvaltningsansvaret for Forsvarets eiendom, bygg og anlegg (EBA) på vegne av Forsvarsdepartementet. Forvaltningsansvaret er igjen fordelt på de ulike forretningsområdene i Forsvarsbygg. I tilfellet De verdalske befestninger er forvaltningsansvaret delt mellom Forsvarsbygg NFV og Verdal kommune, og også ansvaret for at vernebestemmelsene blir overholdt. NFVs seksjon kulturminne er kulturminnefaglig rådgiver i Forsvarsbygg og kan bidra med råd og kvalitetssikring i vedlikeholds- og restaureringsprosjekter, samt oppfølging overfor Riksantikvaren. For nærmere beskrivelse av ansvarsfordelingen, se kapittel 2.

Saksbehandlingsrutinene har som formål å sikre en helhetlig håndtering av tiltak som berører Forsvarets kulturhistoriske eiendommer. De enkelte sektorers ansvar for ivaretakelse av kulturminneverdier er nedfelt i kgl.res. ”Overordna føresegner om forvaltning av statlege kulturhistoriske eigedomar” (2006).

Generelt

De kulturhistoriske eiendommene i Forsvaret er knyttet både til festningene og andre militære anlegg.

Utvalget av bygninger i verneklasse 1 (fredet) og verneklasse 2 er forankret i Landsverneplan for Forsvaret (2000) og verneplanene for de nasjonale festningsverkene, som er godkjent av Riksantikvaren (RA) og Forsvarsdepartementet.

For fredete bygninger gjelder fredningsbestemmelser fastsatt i forskrift i henhold til kulturminneloven. Forsvarets fredete/vernede bygninger er registrert i Forsvarsbyggs eiendomssystemer og på www.verneplaner.no.

Søknadspliktig tiltak

Hovedregel for behandling av fredete bygninger og anlegg er at det må søkes om tillatelse for alle tiltak som går ut over vanlig vedlikehold. Hva som er søknadspliktig etter kulturminneloven, er utvidet sammenliknet med hva som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. For utdyping av hva som anses som vanlig vedlikehold og hva som er søknadspliktige tiltak, se kapittel 6.

Myndighet

Riksantikvaren er rette kulturminnemyndighet i spørsmål som angår fredete bygninger og anlegg i statens eie. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 skal vernehensyn ivaretas av Forsvarsbyggs egne rutiner og kompetanse. Ved spørsmål om riving skal saken legges fram for RA. Ved salg tinglyses en verneklausul samt at fylkeskommunen underrettes i forbindelse med at bygningen går fra statlig til fylkeskommunal kulturminneforvaltning. I plansaker er det uansett eier, fylkeskommunen, i henhold til oppgavefordelingen innen kulturminnevernet, som skal påse at kulturminneinteresser blir ivaretatt i planprosessen.