Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forvaltningsråd for ivaretakelse av biologisk mangfold

I forbindelse med kartleggingen av biologisk mangfold på Oscarsborg befestninger, er BM-rapport nr 12-2002 Biologisk mangfold på Oscarsborg befestninger: Oscarsborg festning (nordre og søndre Kaholmen) og Seiersten skanse, Frogn kommune, Akershus utarbeidet. I tabellen under følger et sammendrag av forvaltningsrådene i rapporten. BM-rapport nr 34-2003 Biologisk mangfold på Oscarsborg befestninger, Frogn og Hurum kommuner, Akershus og Buskerud er under utarbeidelse, og forventes ferdigstilt våren 2004. Rapportene, som tilgjengeliggjøres på nettstedet www.forsvarsbygg.no/ publikasjoner, gir en oversikt over de viktigste biologiske verdiene i området, samt råd for forvaltning og skjøtsel som må etterleves for at biologisk mangfold ikke skal forringes. Et eget oversiktskart som viser stedfesting av de viktigste områdene for biologisk mangfold på Oscarsborg, er vedlagt i verneplanen.

Forsvarsbygg kan bistå med naturfaglig rådgivning, og detaljplanlegging i forbindelse med tilpassing av aktiviteter som kan komme i konflikt med forvaltningsrådene.

Image "page-107-1.jpg" without description

Frodig. Kommandanthaven med 0004 Kasernen i bakgrunnen.

Tabellen viser forvaltningsråd for de sammenveide områdene beskrevet i BM-rapport nr 12-2002 Biologisk mangfold på Oscarsborg befestninger: Oscarsborg festning (nordre og søndre Kaholmen) og Seiersten skanse, Frogn kommune, Akershus. Se rapporten for mer utfyllende råd.

1. Seiersten skanse

Alminnelig ferdsel tillatt. Overvåke slitasjen på vollen.

Ikke aktuelt.

Ikke tillatt.

Vegetasjonen bør slås i august. Det må ikke sås, sprøytes eller gjødsles.

2. Seierstenmarka, sør

Alminnelig ferdsel tillatt.

Ikke tillatt.

Ikke tillatt.

Ikke aktuelt.

3. Nedredam

Alminnelig ferdsel tillatt.

50-200 m kantsone.

Ikke tillatt. Utsetting av fisk ikke tillatt.

Ikke aktuelt.

4. Kvernerdammen

Alminnelig ferdsel tillatt.

50-200 m kantsone.

Ikke tillatt. Utsetting

Ikke aktuelt.

5. Oscarsborg, Kaholmene:

Reguleres av vedtatte adferdsregler for Kaholmene.1*

Ikke tillatt.

av fisk ikke tiliatt.

Ikke tillatt uten å konsultere botaniker.

Ikke aktuelt.

- skrotemarkene

Restriksjoner utover gjeldende adferdsregler ikke nødvendig.

Ikke aktuelt.

Ikke tillatt.

I utgangspunktet ikke nødvendig. Kan vurderes for å hindre gjengroing.

- festningsvollene

Restriksjoner utover gjeldende adferdsregler ikke nødvendig. Overvåke evt. slitasje.

Ikke aktuelt.

Ikke tillatt.

Vegetasjonen bør slås i august. Det må ikke sås, sprøytes eller gjødsles.

- parklandskapet

Restriksjoner utover gjeldende adferdsregler ikke nødvendig.

Ikke tillatt.

Ikke tillatt.

Gamle trær må ikke hugges. Parklandskapet må holdes vedlike.

Image "page-109-1.jpg" without description

1 *Adferdsreglene er fastsatt i medhold av Lov om friluftslivet av 28. juni 1957 nr. 16 §15. Adferdsreglene er vedtatt og kunngjort som forskrift jfr. forvaltningslovens §37 og 38. Vedtatt av Frogn kommunestyre 17.06.02. Adferdsreglene gjelder fra 01.08.02 til 01.08.04.