Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vurdering av restaurerings- og rekonstruksjonsforslag

Generelt

Generelt er kulturminneforvaltningen tilbakeholden med å anbefale rekonstruksjoner eller restaurering som krever store endringer i et kulturminne. Det kan være vanskelig å lage enfullgod etterligning, både på grunn av manglende dokumentasjon og endrede forutsetninger siden opprinnelsen. Rekonstruksjoner vilkunne dekke over eller gi et feilaktig bilde avhistorien.

I noen tilfeller kan imidlertid spesielle hensyntale for rekonstruksjoner: Visse bygninger elleranlegg oppfattes som så viktige ut fra symbol,identitets- eller miljøverdi, at de ønskes gjenoppbygget hvis de blir ødelagt; andre gangerer rekonstruksjon nødvendig for å sikre kulturminnet. Likeledes kan det være ønskelig årekonstruere tapte elementer av en større helhet,hvis forståelsen av helheten vinner meget pådette. Både pedagogiske, miljømessige og estetiske argumenter kan være aktuelle.

All bruk og behandling av et vernet kulturminneskal ta sikte på å bevare den eksisterende autentisitet/ekthet og fysiske tilstand. Dersom restaurering/rekonstruksjon er nødvendig, som nevntovenfor, skal tiltakene være gjenkjennelige ogreversible i ettertid. Skjemmende følger av tidligere tiltak eller skader kan utbedres, erstatteseller fjernes når det styrker kulturminnets identitet og bevaringssituasjon, og ellers ikke svekker autentisiteten. Det forutsettes at slik restaurering og tilbakeføring bygger på god dokumentasjon. De faglige tvilsspørsmål som kan oppståunder en restaureringsprosess må vurderes ihvert enkelt tilfelle av kulturminnemyndighet iforhold til den tilstand kulturminnet er i og hvaman vil oppnå.

Generelt er kulturminnemyndighetene skeptisk til innføring av nye militære elementer innen for verneområdet. Dette gjelder for eksempel montering av kanoner og annet utstyr fra andre anlegg. Ved tilrettelegging for publikum må man være varsom slik at eventuell skilting, opprettelse av turstier, utplassering av benker og lignende ikke reduserer anleggenes kulturhistoriske- og naturmessige verdier.

Hovedfortets trappetårn

Det har vært fremmet forslag om å rekonstruere øvre del av Hovedfortets trappetårn, som under store anfektelser ble tatt ned på 1890-tallet fordi man fryktet at det ville tjene som siktemål for fiendtlig artilleri.

I spørsmålet om en ev. reetablering av trappetårnet har Riksantikvaren tidligere uttalt seg positivt. Dette er dels under henvisning til at tårnet er forholdsvis godt dokumentert, bl.a. ved fotografier, beskrivelser og tegninger. At originaltegningene er lokalisert i Riksarkivet burde ytterligere styrke dette momentet. Videre er det anført at tårnet til tross for lang tids fravær fortsatt står sterkt i den kollektive bevissthet, bl.a. figurerer det i Oscarsborg festnings våpen. Et ytterligere moment er at endel av stenmaterialet fortsatt finnes rundt om på Kaholmene, bl.a. benyttet som dekorative veisperrer. Selv om det vil være nødvendig med omfattende supplering, vil en gjenbruk av disse elementene sikre en viss grad av materiell autentisitet.

0004 Kasernen

Ved en rehabilitering av bygningen på 1980-tallet ble kuppelen over midtrisalitten beklageligvis fjernet, samtidig som taket ble tekket med sementsten. Videre ble samtlige dører ogvinduer skiftet ut. Det ligger utvilsomt et visuelt forbedringspotensiale i rekonstruksjon av kuppelen og utskiftning av vinduer og dører med nye som materielt og visuelt nærmer seg de opprinnelige.