Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kulturmiljøet

Hovedprinsippet for vern er at områdets karakter og historiske verdi skal bevares. Det betyr averdifulle elementer primært skal vedlikeholdes og om nødvendig repareres, ikke endresVerdifulle elementer innen området kan imidlertid være endret slik at disse verdiene er blitforringet eller utydeliggjort. Her kan det værønskelig å tilbakeføre eller forsterke kulturhistoriske kvaliteter. Likeledes kan deler av kulturmiljøet tåle endringer uten at kulturhistoriskverdier nødvendigvis går tapt.

Ved tilbakeføring eller forsterkning av kulturhistoriske verdier, skal dette gjøres på en slimåte at det ikke reduserer områdets viktighefor biologisk mangfold. Ved konflikt mellonatur- og kulturvernhensyn må tiltaket avveiei det enkelte tilfelle.

Hensikten med verneplanen er ikke å «legglokk» på all forandring. Oscarsborgs antikvariske verdier må imidlertid hele tiden værutgangspunktet for beslutninger vedrørendskjøtsel. Selv små inngrep vil over tid kunnendre områdets preg betydelig, og slik forringdets kulturhistoriske verdi. Det vil også være efare for at kulturhistoriske spor går tapt, sposom kan være vanskelige å skille fra mindrvesentlige elementer.

Skjøtsel og vedlikehold bør derfor skje etter eplan, slik at tilfeldigheter og uheldige løsningeunngås. Verneplanen er premissgiveren for medetaljerte arbeider. Det understrekes at planeikke er et mål i seg selv, men et hjelpemiddefor å sikre en god forvaltning. Planer kan derfovære tematisk avgrenset, f.eks. mht. biologismangfold, eller ta for seg et delområde hvotiltak eller særlige hensyn er påkrevet. Et tilstrekkelig plan- og prosjekteringsarbeid vil gjørforvaltende og antikvariske myndigheter i stantil å treffe riktige beslutninger. Det er vesentli å dokumentere endringsprosesser for å sikre akunnskap om tidligere tilstand ikke går tapt.