Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Formål

Formålet med vern av Oscarsborg festning er å ta vare på det viktigste norske kystforsvarsanlegg fra 1800-tallet, et anlegg som i tillegg spilte en avgjørende rolle under krigshandlingene i 1940. Det er også et mål å ivareta sentrale faser av anleggets utvikling frem mot nedleggelsen som militært anlegg.

For å oppnå dette er det viktig at:

  • de vernede delområdene, som samlet utgjørOscarsborg festning, bevares og forvaltes somen helhet. Den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom ulike deler av miljøet måopprettholdes og styrkes.
  • de fortifikatoriske anleggene bevares slik atderes utforming, funksjon og gjensidig sammenheng tydeliggjøres.
  • bygninger, anlegg og fortifikasjoner forvaltesslik at deres opprinnelige preg og eldre bygningshistorie blir bevart. Dette innebærerbevaring av konstruksjoner, rominndeling,overflater, bygningselementer og arkitektoniske detaljer i henhold til vernebestemmelsene.
  • vedlikehold og restaurering skjer etter antikvariske prinsipper.
  • eventuelle tilbakeføringer gjøres i samrådmed og etter godkjennelse fra kulturminnemyndighet.
  • tiltak i og skjøtsel av landskapet omkringanleggene søker å ivareta, evt. forbedre, virkningen av anleggene i landskapet, med respekt for de opprinnelige sammenhenger ogde historiske prosesser som har funnet sted,samt respekt for biologisk mangfold.