Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Saksbehandlingsrutiner

Som nevnt under pkt. 2.3.5 er den fremtidige bruks- og forvaltningssituasjonen for de nasjonale festningsverkene, herunder OSCF, p.t. ikke avklart. Inntil staten har kommet frem til en endelig forvaltningsmodell for de kulturhistoriske eiendommene som skal forbli i statlig eie, skal Forsvarsbygg forvalte eieransvaret på vegne av Forsvarsdepartementet.

Vernebestemmelsene og tilhørende rutiner er tilpasset dagens situasjon med Kompetansesenter miljø- og kulturminnevern i Forsvarsbygg som Forsvarets koordinerende ledd overfor kulturminnemyndighetene. Forsvarsmuseet skal være rådgiver i militærhistoriske spørsmål og ansvarlig for ivaretakelse av kanonmateriell og annet musealt utstyr på Oscarsborg.

I all forvaltning av bygninger og anlegg vil Faggruppe kulturminnevern ha tett dialog med Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg, som vil bistå med rådgivning for ivaretakelse av områdets biologiske mangfold.

Generelt

 • Planen har gyldighet som forvaltningsplan for Forsvaret når den er godkjent av Riksantikvaren.
 • Verneplanens retningslinjer og bestemmelser skal legges til grunn for forvaltningen av verneområdene og for alle typer planer som angår bruken av områdene, herunder etablissementplaner, FDV-planer, restaureringsplaner m.v.
 • Riksantikvaren eller den han bemyndiger er rette antikvariske myndighet i spørsmål som angår bygninger og anlegg i verneklasse 1. For bygninger og anlegg i verneklasse 2 ivaretas vernehensyn av Faggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg. I plansaker er det fylkeskommunen, i henhold til oppgavefordeling innen kulturminnevernet, som skal påse at kulturminneinteresser blir ivaretatt i planprosessen.
 • Tiltakshaver skal i god tid ta kontakt med Faggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg for rådgivning og avklaring av premisser for gjennomføring av tiltak.

Søknadspliktige tiltak

 • Hvis arbeidene er avhengig av godkjennelse fra kulturminnemyndighetene og/eller bygningsmyndighetene i kommunen, utformes søknad i samarbeid med Faggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg.
 • Når det skal utføres tiltak som krever tillatelse fra kulturminnemyndighetene, skal søknaden sendes til Riksantikvaren for godkjenning.
 • Tiltakshaver er ansvarlig for evt. forhåndskontakt eller konferanse med etat for plan- og byggesak eller andre kommunale etater. Hvis det omsøkte tiltaket er av en slik art at det ifølge vernebestemmelser også skal også godkjennes av andre kulturminnemyndigheter, skal søknaden først sendes kulturminnemyndighetene før den sendes til kommunen.
 • For tiltak som berører anlegg som blir registrert som automatisk fredet kan det bli stilt krav om arkeologiske undersøkelser. I henhold til kulturminnelovens § 10.1 belastes tiltakshaver for kostnadene.

6.5.3 Oppfølgning og kontroll av tiltak i prosjekterings- og utførelsesfasen

For alle tiltak utover vanlig vedlikehold skal Faggruppe kulturminnevern fungere som antikvarfaglig kontrollant og følge opp prosjektet. Kontrollanten skal bla.:

 • påse at tiltaket holder seg innefor rammene som er gitt i Riksantikvaren/kulturminnemyndighetenes vedtak
 • bringe frem antikvarisk informasjon, påpeke og sørge for at det blir gjort nødvendige undersøkelser på stedet
 • påse at antikvarisk hensyn blir tilgodesett i tegnings- og beskrivelsesmaterialet
 • påse at det blir stilt tilstrekkelige krav til utførende firmaer vedr. kunnskap om tradisjonelle byggemetoder og materialbruk
 • være rådgiver og kontrollør vedr. Detaljutførelse
 • delta i prosjekterings- og byggemøter, befaringer, samt annen nødvendig oppfølging for å sikre antikvariske interesser
 • påse at undersøkelser og arbeider blir tilfredsstillende dokumentert
 • være kontaktperson i forhold til Faggruppe naturforvaltning i Forsvarsbygg for å påse at det tas tilstrekkelig hensyn til biologisk mangfold

Faggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg avtaler i samarbeid med Riksantikvaren hvilket mandat den antikvariske kontrollanten har til å treffe avgjørelser, og hvordan Riksantikvaren selv vil følge opp saken. Generelt forutsettes at alle betydelige avvik fra godkjent prosjekteringsmateriale må godkjennes av Riksantikvaren.

Alle arbeider skal dokumenteres i form av beskrivelse, tegninger, fotografier, rapporter og evt. farge- og materialprøver. Det skal dokumenteres før, under og etter at arbeidet er utført. Antikvarisk kontrollant har ansvar for spesifisering av dokumentasjonsbehovet og nødvendige retningslinjer. Ansvaret for alle arbeider ligger hos tiltakshaver i samarbeid med antikvarisk kontrollant og engasjerte rådgivere. Etter ferdigstillelse samles dokumentasjonen i arkivbestandig, rapports form. Foruten Markedsområde (MO) og Forsvarsbygg, skal Riksantikvaren ha kopi av dokumentasjonsmaterialet.

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner

Skjøtsels- og vedlikeholdsplaner for Oscarsborg festning utarbeides med utgangspunkt i vernebestemmelsene i verneplanen av Faggruppe kulturminnevern i samråd med Faggruppe Naturforvaltning i Forsvarsbygg og i samarbeid med Markedsområde Rygge. Slike planer skal omfatte prinsippløsninger for metoder og materialbruk, vedlikeholdsintervaller, nødvendige tiltak etc. Faggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg er kulturminnefaglig rådgiver, mens Faggruppe naturforvaltning bistår med rådgivning for ivaretagelse av biologisk mangfold.

Gjennomføring av fredning

Verneplanen skal som tidligere nevnt følges opp med fredning etter kulturminneloven. Verneplanens kategorisering og bestemmelser er utformet med tanke på å kunne benyttes i en fredningssak. P.t. er det ikke bestemt når fredningssaken skal igangsettes eller hvilke hjemler i kulturminneloven som skal benyttes. Inntil fredningssaken er gjennomført skal verneplanen være retningsgivende for alle tiltak, bruk og skjøtsel innenfor verneområdet.

Verneplanen er begrenset av Forsvarets eiendomsgrenser. I forbindelse med fredningssaken vil det være opp til Riksantikvaren å vurdere om det er aktuelt å foreslå fredning av områder som går utover eiendomsgrensene.