Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Omfang

Verneområdet

Det nasjonale festningsverket Oscarsborg forutsettes å omfatte nedenfornevnte områder. Det er disse områdene Forsvaret har råderett over og her vil vernebestemmelsene ha gyldighet som forvaltningsplan inntil formell fredning er gjennomført.

  • 021101 Stjernås: gnr. 60 bnr. 4 i Vestby kommune. Areal: 1 daa
  • 021501 Kaholmene: gnr. 75 bnr. 1 i Frogn kommune. Herunder Søndre og Nordre Kaholmen, Håøyas militære del, Bergholmen og Hallangsodden. Småskjær omfattes ikke av verneområdet. Samlet areal ca. 1591, 5 daa.
  • 021502 Seiersten: gnr. 70 bnr. 70 samt en del av gnr. 70 bnr. 1 i Frogn kommune.
  • 021503 Heer: gnr. 17 bnr. 1 og gnr. 64 bnr. 5 i Frogn kommune. Areal: 5,43 daa.
  • 021504 Husvik: deler av gnr. 86 bnr. 154 i Frogn kommune.
  • 062802 Elton: gnr. 48 bnr. 5 i Hurum kommune. Areal: 1 daa
  • 062804 Nesset: deler av gnr. 54 bnr. 2 i Hurum kommune.
  • 062805 Leina: gnr. 56 bnr. 9 i Hurum kommune.

Øvrige arealer forutsettes ikke vernet.

Automatisk fredede kulturminner

Det er ikke registrert noen automatisk fredede kulturminner inne på Forsvarets eiendom. Utenfor verneområdet er det funnet flere kulturminner fra oldtid og middelalder, som er automatisk fredet iht. kulturminneloven. Eventuelle automatiske fredete kulturminner innenfor Forsvarets eiendom som pr i dag ikke er kjent, vil være underlagt vern i henhold til bestemmelser i kulturminneloven.

Inventarer i verneklasse 1

Etabl.nr./navn

Inv.nr.

Navn

Vernets omfang

021501 Kaholmene

0001

Hovedfortet

Eksteriør og interiør

0002

Havnefortet

Eksteriør og interiør

0003

Vakttårn

Eksteriør

0004

Kasernen

Eksteriør

0006

Latrinebygning

Eksteriør og interiør

0007

Gymnastikksal

Eksteriør

0009

Båtmannsstua

Eksteriør og interiør

0012

Smie og verksted

Eksteriør og interiør

0017

Nordre skur

Eksteriør

0050

Latrine v/0054 Depotbygg

Eksteriør og interiør

0051

Torpedobatteriverksted

Eksteriør og interiør

0052

Kommandantboligen

Eksteriør og interiør

0053

Fjøsbygningen

Eksteriør og interiør

0054

Depotbygningen

Eksteriør

0055

Verkstedbygningen

Eksteriør og interiør

0063

Ammunisjonslager

Eksteriør og interiør

0081

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0098

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0099

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0100

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interior

0101

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0105

Vakthus Ormeleina

Eksteriør og interiør

0128

Smie

Eksteriør og interiør

0611

Overvannsbrønn v/0002

Hele brønnen

0612

Murt brønn v/0001

Hele brønnen

0751

Veier S. Kaholmen

Hele veianlegget

0752

Plasser S. Kaholmen

Fortsplassen og Kaserneplassen

0753

Bro mellom Kaholmene

Hele broen

0754

Veier N. Kaholmen

Hele veianlegget

0756

Veier Håøya

Hele veianlegget

0801

Nordre kai

Hele bryggeanlegget

0802

Vestre kai

Hele bryggeanlegget

0803

Østre kai

Hele bryggeanlegget

0804

Torpedobrygge

Hele bryggeanlegget

0805

Vestre kai/molo

Opprinnelige deler av bryggeanlegget

0806

Vestre bedding

Hele beddingen

1001

Hovedbatteriet

Hele batteriet

1002

Østre batteri

Hele batteriet

1003

Søndre batteri

Hele batteriet

1004

Østre strandbatteri

Hele batteriet

1005

Vestre strandbatteri

Hele batteriet

1008

Jeteen

Hele batteriet

1010

Vannbasseng og agg.rom

Del av 1001

1012

Lyskaster m/ildleder

Del av 1001

1013

Bunker i Vestre reversgalleri

Del av 1001

1018

Torpedobatteriet

Hele batteriet

1031

Haubitzbatteri

Hele batteriet

1032

Kommandoplass for 1031

Eksteriør og interiør

1035

Øvre toppbatteri

Hele batteriet

1038

Hovedkommandoplass

Eksteriør og interiør

1046

Minesiktestasjon

Eksteriør og interiør

021502 Seiersten

0031

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

1001

Veisvingbatteriet

Hele batteriet

1002

Seiersten skanse

Hele skansen

1003

Søndre tilslutningslinje

Hele tilslutningslinjen

1004

Nordre tilslutningslinje

Hele tilslutningslinjen

021503 Heer

1002

Heer skanse: midtre batteri

Hele batteriet

1004

Kringerud mitraljøseanlegg

Hele batteriet

021504 Husvik

0001

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0029

Depotbygning

Eksteriør og interiør

1001

Kopåsbatteriet

Hele batteriet

1002

Husvikbatteriet

Hele batteriet

1003

Kommandoplass

Eksteriør og interiør

1005

Oppr. kommandoplass

Eksteriør og interiør

062804 Nesset

1001

Nesset-batteriet

Hele batteriet

1002

Kommandoplass for 1001

Eksteriør og interiør

Inventarer i verneklasse 2

Etabl.nr./navn

Inv.nr.

Navn

Vernets omfang

021101 Stjernås

1001

Orografstasjon

Eksteriør og interiør

021501 Kaholmene

0018

Materialskur

Eksteriør

0021

Ammunisjonsarbeidshus

Eksteriør

0025

Lagerskur

Eksteriør

0058

Båtnaust

Eksteriør

0059

Båtmannshuset

Eksteriør

0060

Havnehuset

Eksteriør

0061

Badehus

Eksteriør

0062

Ved- og kullskur

Eksteriør

0064

Kontorbrakke

Eksteriør og interiør

0092

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør og interiør

0094

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør

0103

Oppsynsmannsbolig

Eksteriør

0104

Uthus for 0103

Eksteriør

0106

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør

0121

Minemagasin

Eksteriør

0122

Tennammunisjonsmagasin

Eksteriør

0123

Kabelmagasin

Eksteriør

0124

Båthus med verksted

Eksteriør

0126

Befalsbolig

Eksteriør

0127

Bryggerhus

Eksteriør og interiør

0130

Mineverksted

Eksteriør

0615

Reservebrønn

Hele brønnen

0757

Vei Bergholmen

Hele veianlegget

0811

Hovedkai øst, Håøya

Hele bryggeanlegget

0813

Kai sør for 0811

Hele bryggeanlegget

0814

Brygger Tronstad

Alle tre brygger

0820

Brygge, østre Bergholmen

Hele bryggeanlegget

0821

Kai Bergholmen

Kaien med påstående svingkran

0822

Kai v/0124

Kaien med påstående svingkran

0823

Slipp og bedding

Hele slippen

0953

Gjerde Håøya

Hele gjerdet med porter

1011

Tankanlegg i fjell

Tunnelanlegget samt bestående deler av kruttmagasinet

1015

Fugleredebatteriet

Hele batteriet

1016

Kommandoplass for 1015

Eksteriør og interiør

1017

Skytestilling N. Kaholmen

Hele batteriet

1047

Bensinanlegg Bergholmen

Tunnelinngangen

021502 Seiersten

0015

Materialskur

Eksteriør

0016

Lagerskur

Eksteriør

0751

Veier og plasser

Mil.del av Batteriveien

0801

Stenbryggen

Hele bryggen

021504 Husvik

0005

Leskur

Eksteriør

0008

Bilverksted

Eksteriør

0013

Husvikveien 42

Eksteriør

0014

Båtnaust

Eksteriør

0018

Angelgården

Eksteriør

0751

Veier

Hele veianlegget

0801

Sundbrygga

Hele bryggen

1003

Kommandoplass

Eksteriør

062804 Nesset

0001

Ammunisjonsmagasin

Eksteriør

0004

Våningshus

Eksteriør og interiør

0005

Uthusbygning

Eksteriør

0801

Brygge

Hele bryggen

Inventarer i verneklasse 0

021501 Kaholmene

0010

Messebygget

0019

Oljebu

0020

Oljeskur

0022

Kompostskur

0024

Redskapsskur

0027

Brannstasjon/teknisk verksted

0028

Lagerbrakke

0029

Lagerskur

0030

Lagerbrakke

0032

Lyskasterskur

0033

Lyskasterskur

0034

Garasje

0035

Servicebygg for 0655

0036

Skytetreningsdom

0037

Elevforlegning

0038

Befalsforlegning

0056

Målebu

0057

Naust

0082

Skur for stedsbestemmer

0083

Lager

0086

Renseanlegg Håøya

0087

Pumpehus Håøya (2 stk)

0093

Depotbrakke

0125

Latrine

0129

Lagerskur

0131

Skur for gaffeltruck

0132

Sandblåseskur

021504 Husvik

0002

Vaskeribygning (kjøkken)

0003

Rulle- og tørkehus

0015

Vedskur

0017

Uthus

0033

Hybelhus Kv. Vindfangerveien 12

0035

Lagerbrakke (garasje)

0036

Befalsbolig på Kopås

0037

Garasjeskur

0038

Vaktbrakke (transportkontor)

0039

Garasje (bunker)

0040

Husvikveien 41

062804 Nesset

0002

Materialskur

0006

Lager/skur ved stranden

0007

Maskinhuset

Militærhistorisk landskap

021501 Kaholmene

0606

Dammer på Håøya

0610

Brønn v/0052 Kommandantbolig

0613

Brønn v/bro, inngang hage

0614

Brønn ved 0054 Depot

0616

Brønn på Håøya v/0092

0617

Brønn bak 0060

0618

Brønn på Håøya v/1035, murt

0807

Kai v/0062

0954

Gjerde Bergholmen

1006

Saluttbatteriet

1007

Hovedminestasjon

1009

Kalkmøllebatteriet

1014

Skytestillinger N. Kaholmen

1019

Tennammunisjonsmagasin

1020

Fjellanlegg N. Kaholmen v/0054

1021

Skytestilling N. Kaholmen v/0054

1022

Lyskasterstandplass N. Kaholmen

1023

Grotte

1033

Nedre toppbatteri

1034

Kommandoplass for 1033

1036

Kommandoplass for 1035

1039

Luftvernbatteri

1048

Elektro-optisk bunker

1049

Siktestasjon på Hallangsodden

21503 Heer

1001

Heer skanse: søndre batteri

21504 Husvik

0802

Kai Husvikodden

1004

Ammo tunnell Kopås

1006

Standplasser 20 mm kanoner

062802 Elton

1001

Elton orografstasjon

062804 Nesset

0601

Dam/brønn, drikkevannskilde

0751

Vei

0802

Kai v/0007

062805 Leina

1001

Kanonpost

Det militærhistoriske landskapet inkluderer foruten ovennevnte inventarer alle ikke inventa riserte spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Det gjelder bl.a. bygningstufter, forhalingsbolter, brønner, stier m.v.