Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Verneklasser

Verneplanen opererer med vern av områder og vern av inventarer innenfor disse områdene på Oscarsborg.

Verneområder

Stortinget har stilt krav om at de 14 nasjonale festningsverkene – stadsfestet i Stortingsmelding nr. 54 – skal forbli i statlig eie. Et av formålene med verneplanene er derfor å definere avgrensingene av De nasjonale festningsverkene. Disse vil bli fredet etter kulturminneloven og/eller regulert til spesialområde bevaring etter plan- og bygningsloven.

Verneområdet omfatter altså en områdekategori:

  • Det nasjonale festningsverket Oscarsborg, som består av flere delområder.

Vernebestemmelsene omfatter alle spor etter militær virksomhet innenfor verneområdet. Oversikt over og beskrivelse av fredningsverdige og bevaringsverdige bygninger og fortifikatoriske anlegg fremgår av kapittelet Omfang. Områdeavgrensningen fremgår av kart.

Automatisk fredete kulturminner

Grunn, bygninger og anlegg fra før 1537 samt erklærte stående byggverk fra perioden 15371649 er automatisk fredet i henhold til kulturminneloven § 4. Per i dag er det ikke kjent om det finnes automatiske fredede kulturminner innenfor eiendomsgrensene. Dersom man finner slike kulturminner, vil bestemmelsene i kulturminneloven gjelde.

Verneklasse 1: Fredningsverdige inventarer

Kategorien omfatter inventarer av meget høy verneverdi. Disse vil bli forslått fredet etterkulturminneloven. Vernet vil normalt omfattebåde eksteriør og interiør, men vern av bareeksteriør eller bare interiør kan også være aktuelt. Vernet vil også kunne omfatte deler avinventarer som i seg selv ikke er fredningsverdige. Dette er gjort dels for å minimalisererisikoen for at endringer utilsiktet skal kommetil å omfatte fredningsverdige deler, men ogsåfor å etablere kontroll med at fremtidige endringer ikke forringer verneverdier. Det finnes ogsåinventartyper der «eksteriør» og «interiør» ikkeer meningsbærende, f.eks. bryggeanlegg.

Inventarer i denne kategorien vil være markertmed tallet 1 i rubrikken «verneklasse» i katalogdelene.

Verneklasse 2: Verneverdige inventarer

Inventarer i denne klassen vil ikke bli foreslåttfredet etter kulturminneloven, men reguleringtil spesialområde med formål bevaring etterplan- og bygningslovens § 25.6 kan være aktueltfor å sikre verneinteressene. Som regel omfattesinventarer i denne klassen kun av eksteriørvern, men unntaksvis vil også interiører væreomfattet. Denne type vern vil p.t. ikke kunneforankres i plan- og bygningsloven, som kunhjemler eksteriørbevaring. I slike tilfeller vilvernet være et internt redskap til å ivaretainteriører som har vernekvaliteter uten å være ifredningsklasse.

Inventarer i denne kategorien vil være markertmed tallet 2 i rubrikken «verneklasse» i katalogdelene.

Verneklasse 0: Inventarer med liten verneverdi

Kategorien omfatter stående bygninger medliten verneverdi. Disse vil kunne påregnesendret eller revet etter forutgående søknad tilfaggruppe kulturminnevern i Forsvarsbygg, ogetat for plan- og byggesaksbehandling i kommunen. Ved riving av bygninger skal grunnmur ståtilbake, med mindre annet bestemmes særskilt.

Inventarer i denne kategorien vil være markertmed tallet 0 i rubrikken «verneklasse» i katalogdelene.

Militærhistorisk landskap

En vesentlig del av etablissementets verneverdiligger i den totale opplevelsen av ulike typerbunkere, kommandoplasser, observasjonsposter, stillinger, sperringer, trapper, tufter, stierm.v., samt et rikt biologisk mangfold innenfor etavgrenset område. Egenverdien til det enkelteelement kan være lav, men samlet utgjør deen kilde til kunnskap om og opplevelse av dethistoriske anlegget. Disse bygnings- og anleggsrestene skal derfor ligge tilbake som spor i detvi har valgt å kalle det militærhistoriske landskapet.

I tilfellet Oscarsborg festning er avgrensningen av det militærhistoriske landskapet sammenfallende med verneplanens avgrensning av det nasjonale festningsverket.

For inventarer som ikke er satt i verneklasse 1 eller 2, er det satt «militærhistorisk landskap» i rubrikken «verneklasse» i katalogdelene, for å tydeliggjøre at anlegget ikke skal fjernes. For disse anleggene vil det kunne være aktuelt med ulike sikringstiltak.

Katalogen identifiserer ikke alle spor etter militær virksomhet. Elementer som ikke er identifisert, f.eks. tufter etter allerede revne bygninger, inngår like fullt i dette landskapet og er underlagt de bestemmelser som gjelder. Kun de elementer med liten verneverdi er unntatt fra ethvert vern.

Når bygninger med liten verneverdi rives, skal fundamentene som hovedregel stå tilbake som en del av det militærhistoriske landskapet. Fullstendig rivning kan i noen tilfeller også være aktuelt.

Områder med spesielle verneinteresser

Innenfor Forsvarets eiendom, men utenfor de områdene som defineres som Nasjonale festningsverk, kan det finnes områder som har spesielle verneverdier og/eller områder hvor det må tas spesielle hensyn, selv om ikke verneverdiene anses å være så store at området vil bli foreslått fredet. Verneinteressene kan bestå av verneverdige elementer innenfor området (eks. kulturminner (verneverdige bygninger, skytestillinger, militærhistorisk landskap, automatisk fredede kulturminner, osv), viktige landskapsformer, biologisk mangfold etc.) og/eller områder som er spesielt sårbare fordi de ligger i direkte tilknytning til områder som foreslås fredet.

Det er ikke noe krav om at disse områdene skal forbli i statlig eie, og de kan derfor avhendes. Områdene kan tenkes utviklet i form av bruksendring, oppføring av ny bebyggelse, osv, under forutsetning av at tiltakene i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til verneverdige elementer innenfor områdene og hensynet til omkringliggende verneområder. I en slik vurdering må både nær- og fjernvirkninger av de planlagte tiltakene vurderes nøye.

Verneinteressene innenfor denne typen områder forutsettes avklart og ivaretatt gjennom planprosesser hvor blant annet kommune, fylkeskommune og Riksantikvaren vil være høringsparter. Gjennom valg av reguleringsformål (for eksempel regulering til spesialområde bevaring) vil kommunen kunne sikre at verneinteressene i områdene blir ivaretatt.

Inntil det foreligger godkjent arealplan for områdene, må det ikke settes i verk tiltak uten at konsekvensene for verneinteressene er redegjort for og søknad om tiltak er behandlet av kulturminnemyndighetene.

I Verneplan for Oscarsborg er det definert områder som har spesielle verneinteresser innenfor Husvik/Kopås.

Resterende arealer

De resterende delene av Oscarsborg festnings arealer antas ikke å bli omfattet av formelt vern basert på kulturminnefaglige vurderinger. Men som for alle andre områder må det også her tas generelle hensyn ved eventuell utvikling (ivaretakelse av kommunale vedtekter og forskrifter, bestemmelser i plan- og bygningsloven, Rikspolitiske retningslinjer, plan- og landskapsfaglige vurderinger, avklaring i forhold til automatisk fredede kulturminner, osv.). Herunder følger også å ivareta de spesielle hensynene som nærhet til fredningsverdige objekter/områder innebærer.